26è CONCURS JOSEP MIRABENT I MAGRANS

0
264

26è CONCURS JOSEP MIRABENT I MAGRANS

26è CONCURS JOSEP MIRABENT I MAGRANS INFORMACIÓ GENERAL

Concurs organitzat amb la finalitat d’ajudar a la formació de joves músics.

Podran participar al concurs intèrprets de música clàssica de totes les nacionalitats.

L’edat màxima per participar al concurs de cant és de 35 anys el dia del concurs.

L’edat mitjana dels components de les formacions de cambra és de 30 anys el dia del concurs.

S’entén per formació de cambra qualsevol conjunt format per un mínim de 2 intèrprets.

No podran participar els guanyadors del 1r premi d’edicions anteriors.

El formulari d’inscripció i les bases del concurs estan disponibles a la pàgina web del concurs. www.concursmirabent.com

PROVA D’AUDICIÓ 26è CONCURS JOSEP MIRABENT I MAGRANS

El concurs se celebrarà al Casino Prado Suburense de Sitges. (Barcelona)

L’apartat de música de cambra es realitzarà el dissabte 16 de maig de 2020.

L’apartat de cant es celebrarà el diumenge 17 de maig de 2020.

Les formacions de cambra presentaran un repertori de 2‐3 obres d’estils diferents, amb una durada màxima de 15 minuts.

Els cantants hauran d’interpretar un repertori de 2 obres d’estils diferents, amb una durada màxima de 10 minuts.

Els cantants hauran de portar el pianista o conjunt instrumental acompanyant. L’organització posa a disposició dels concursants dades de contacte de possibles pianistes acompanyants.

El públic serà admès a totes les proves del concurs. El president del jurat podrà fer evacuar la sala en cas de manifestacions intempestives o exagerades.

L’ordre de les actuacions es determinarà mitjançant un sorteig.

Si en el moment de ser cridat per la prova d’audició el candidat no es presenta, s’entén que ha renunciat a participar.

Si el jurat ho veu oportú, s’haurà d’entregar al jurat un exemplar de les partitures de les obres escollides.

El jurat es reserva el dret de demanar una interpretació parcial de les obres presentades o d’interrompre‐les en cas de creure‐ho oportú.

L’organització es reserva el dret de realitzar la gravació del concurs i de retransmetre‐la per qualsevol mitjà audiovisual. Els participants renuncien a tots aquells drets que els poguessin correspondre per aquest
motiu.

Un cop finalitzat el concurs, i prèvia deliberació del jurat, es donarà a conèixer el veredicte i s’entregaran els premis.

Totes les qüestions no previstes en aquest reglament seran resoltes pel Comitè Organitzador d’acord amb el jurat. Totes les decisions són inapel∙lables.

Aquestes bases es presenten en diferents idiomes. En cas de dubte o de litigi, només serà vàlid el text en català.

JURAT 26è CONCURS JOSEP MIRABENT I MAGRANS

El jurat del concurs està format per :

Apartat de cambra

Jordi Roch > President d’Honor de Joventuts Musicals Internacionals
Albert Guinovart > Pianista i compositor
Assunto Nese > Violinista
Salvador Brotons > Director d’orquestra i compositor
Xavier Pagès-Corella > Director d’orquestra i compositor

Apartat de cant

Carme Bustamante > Cantant
Fiorenza Cedolins > Cantant
Raúl Giménez > Cantant
Roger Alier > Crític musical
Miquel Lerin > Agent artístic
Véronique Werklé > Pianista repertorista Liceu

El jurat es considerarà vàlidament constituït malgrat l’absència d’algun dels seus membres.

L’organització es reserva el dret de substituir qualsevol membre del jurat si fos necessari.

El jurat es reserva el dret de declarar els premis ex aequo o deserts si ho creu oportú.

PREMIS 26è CONCURS JOSEP MIRABENT I MAGRANS

APARTAT DE MÚSICA DE CAMBRA

1r Premi: 2.500 € (1.500€ + 1000€)* Premi Ajuntament de Sitges
2n Premi: 2.000 € (1.000€ + 1000€)* Premi Família Mirabent Magrans
3r Premi: 1.500 € ( 500€ + 1000€)* Premi Casino Prado Suburense

APARTAT DE CANT

1r Premi: 2.500 € (1.500€ + 1000€)* Premi Família Mirabent Magrans
2n Premi: 2.000 € (1.000€ + 1000€)* Premi Ajuntament de Sitges
3r Premi: 1.500 € ( 500€ + 1000€)* Premi Associació Concertante

Premi Fundació Victòria de los Ángeles : Masterclass amb Fiorenza Cedolins, durant l’any 2020
Premi Jardí dels Tarongers: consistent en un concert, durant la temporada 2020‐21

*NOTA IMPORTANT:

La remuneració econòmica dels premis es composa de dues parts, un primer pagament el dia del concurs

i un segon pagament en forma de catxet per la realització d’un concert a Sitges durant l’estiu del 2020

L’organització proposarà als guanyadors una sèrie de dates per a la realització del concert.

En el cas que els guanyadors no estiguin disponibles, s’entendrà que renuncien a realitzar aquest concert i al corresponent catxet.

En cas d’un premi ex aequo, els candidats es repartiran el premi corresponent a parts iguals.

La no assistència al lliurament de premis implica la renuncia al premi per part del guardonat, a excepció d’una causa justificada.

Tots els premis estan subjectes als impostos legals establerts.

INSCRIPCIÓ 26è CONCURS JOSEP MIRABENT I MAGRANS

El dia 6 d’abril de 2020 s’estableix com a data límit per formalitzar les inscripcions.

Els drets d’inscripció són de 60€ pel concurs de cant i de 30€ per membre pel concurs de cambra.

Per formacions de cambra superiors a 3 membres, el cost serà de 90€

L’ingrés s’haurà d’efectuar al compte corrent del concurs de “Caixabank”

Des d’Espanya IBAN: ES40 2100 5423 84 2200432752

Des de fora d’Espanya BIC / SWIFT: CAIXESBBXXX IBAN: ES40 2100 5423 84 2200432752

Els participants hauran d’enviar la següent documentació:

Butlleta d’inscripció o fotocòpia degudament emplenada i signada (una per participant).
Fotocòpia del DNI o PASSAPORT.
Currículum artístic que indiqui estudis, premis, cursos, concerts
Gravació de l’intèrpret en CD/DVD, Link Internet, mínim uns 10 minuts.
Fotocòpia del justificant de pagament dels drets d’inscripció.
Aquesta documentació s’ha d’enviar via e‐mail a info@concursmirabent.com

La llista de participants escollits es podrà consultar a la pàgina web del concurs a partir del dia 14 d’abril de 2020. www.concursmirabent.com

El Comitè Organitzador seleccionarà els participants segons la seva qualitat musical. Tindran prioritat els participants que es presentin per primer cop al concurs.

En cas de no ser acceptats, es retornaran els drets d’inscripció mitjançant una transferència bancària.