Acord entre el Govern i “El Margalló” per a l’aprovació del Pressupost 2020

0
389

Acord entre el Govern i “El Margalló” per a l’aprovació del Pressupost 2020

Acord entre els grups municipals que integren el Govern Municipal amb el grup municipal “El Margalló independent per Sitges, Les Botigues i Garraf” per a l’aprovació del Pressupost 2020

En el marc del debat per a l’aprovació dels Pressupostos de l’Ajuntament de Sitges per a l’exercici 2020, els Grups Municipals sotasignats

MANIFESTEN ” Acord entre el Govern i “El Margalló” per a l’aprovació del Pressupost 2020 “

Primer: L’actual configuració i fragmentació del Consistori Municipal fa necessari aprofundir el treball transversal

i conjunt del màxim de Grups Municipals per tal d’arribar a acords que assegurin la destinació dels recursos municipals per a despeses i inversions compartides per tots ells.

Segon: El Pla d’Actuació Municipal, preveu com a objectius estratègics d’aquest mandat, treballar per revertir el dèficit històric d’inversions en infraestructures i serveis

a les Botigues de Sitges i al poble de Garraf i vetllar per la preservació de la singularitat del poble de Garraf i la qualitat ambiental del seu entorn.

Tercer: El Margalló, Partit Independent per a les Botigues i Garraf, considera necessari que a través dels Pressupostos Municipals,

es concretin amb dotacions econòmiques els objectius establerts en el Pla d’Actuació Municipal,

començant aquest primer any del mandat, amb l’execució de les accions i inversions més urgents.

Quart: Tot això es considera possible mitjançant solucions que respectin el marc i les limitacions tècniques i jurídiques existents,

que fan que les finances municipals estiguin fortament condicionades per conceptes com regla de despesa, estabilitat pressupostària, sostenibilitat financera o taxa de reposició i pel Pla Econòmic Financer vigent.

Cinquè: Pels motius expressats, els Grups Municipals sotasignants, manifesten el seu vot afirmatiu al projecte de Pressupostos per a 2020,

per quant incorpora inversions, serveis i ajuts que milloren sensiblement les dotacions previstes en exercicis anteriors, i perquè preveu partides obertes que permeten mobilitzar,

dins dels marges legals, recursos addicionals en base als romanents acumulats derivats de l’execució pressupostària,

per a tot el municipi de Sitges, sense descuidar les urgents necessitats del poble de Garraf i del barri de Les Botigues de Sitges.

Sisè: Addicionalment, i per fer possible els presents acords, els Grups Municipals consideren oportú establir mecanismes

que estableixin lligams consolidats de confiança i col·laboració mútua en relació a l’execució pressupostària,

fer seguiment de les inversions acordades, així com adaptar-les si fos necessari al llarg de l’exercici pressupostari.

Per tot el qual, els Grups Municipals sota signants

ACORDEN Acord entre el Govern i “El Margalló” per a l’aprovació del Pressupost 2020

Primer: Establir els següents compromisos d’inversions i actuacions, que tindran concreció a través del Pressupost Municipal, d’acord amb el següent calendari executiu:

PRESSUPOST 2020

Obres de soterrament enllumenat i telefonia Garraf II, primera fase …..400.000,00

Execució i finalització de les obres de l’estació depuradora Garraf ……………950.000,00

Redacció de projectes i estudis:

 Regeneració i naturalització Riera de Vallbona

  • Enllumenat passeig de Les Botigues.
     Rotonda Avel·lí Artís Gener.

Obres remodelació passeig Botigues:

 Revisió del projecte existent.
 Negociació amb el Ministeri de transports, mobilitat i agenda urbana per al finançament de les obres.

Inversió sostenible:

 Obres de millores d’accés a l’estació de Garraf ……………………………..473.000,00

PRESSUPOST 2021

Execució i finalització de les obres de soterrament enllumenat i telefonia Garraf II,
segona fase i final …………………………………………………………………………….1.700.000,00

Execució obres de regeneració i naturalització de la Riera de Vallbona d’acord amb projecte 2020.
Execució de les obres de remodelació del passeig marítim de Les Botigues, segons negociació amb el ministeri de Foment
I Execució renovació enllumenat passeig de les botigues.

Redacció de projectes i estudis:

 Centre Cívic Passeig Marítim Botigues
 Centre Cívic Garraf II

PRESSUPOST 2022

 REDACCIÓ DE PROJECTES I ESTUDIS:
o Rotonda Avinguda les Botigues
o Rotonda C-31.

  • Pas Inferior Riera Puda.
    o Oficina Municipal de Serveis Barri Les Botigues.

Segon: Incloure al projecte de Pressupost Municipal per a 2020 dotacions pressupostàries per a les inversions, serveis i ajuts a la ciutadania que s’esmenten i que impliquen millores envers el Pressupost de l’exercici anterior per al conjunt del municipi de Sitges:

Manteniment parcs i jardins …………………………………………………..525.000,00
Contracte servei d’ajut a domicili …………………………………………..500.000,00
Contracte salvament platges………………… ………………………………428.356,46
Ajuts socials al lloguer d’habitatges …………………………………………417.600,00
Pavimentació Terramar – primera fase………………………………….. 400.000,00
Obres millores platges …………………………………………………………325.000,00
Subvenció fundació Festival Cinema ……………………………………….325.000,00

Millora enllumenat plans d’Aiguadolç…………..303.374,19

Subvencions plans ocupació temporals per persones en atur……300.000,00
Adquisició habitatge públic (ampliable) ………………………………….250.000,00
Projecte constr. habitatge públic illa 42 ………………………………….228.590,20
Preservació i restauració d’espais naturals ……………………………175.000,00
Arranjament paviment i voreres …………………………………………120.000,00
Millora enllumenat públic ……………………………………………………..100.000,00
Contracte despeses de recepció i consergeria…………………………….96.161,18
Mobiliari platges ………………………………………………………………….90.000,00
Reposició arbrat …………………………………………………………………….80.000,00
Contracte abalisament platges ………………………………………………..80.000,00
Reposició equipament informàtic ……………………………………………..75.000,00

Millores via publica …………………….75.000,00

Tractament morrut palmeres i processionària …………………………..74.335,08
Millores parcs infantils …………………………………………………………….70.000,00
Millores escoles …………………………………………………………………….60.000,00
Estudis i treballs tècnics oficina local d’habitatge ………………………55.000,00
Projecte de reforma d’habitatges per a inclusió …………………………..50.000,00
Ajuts a la rehabilitació d’habitatges per a lloguer social ………………50.000,00
Projecte musica en comunitat …………………………………………………..47.500,00
Projecte pisos inclusió …………………………………………………………….40.000,00
Contracte neteja aigua de mar…………………………………………………..40.000,00
Contracte legionel·la ……………………………………………………………….35.800,00
Oficina de suport associatiu al voluntariat ………………………………..25.000,00
Ajuts rehabilitació d’habitatges i rehabilitació energètica ……………25.000,00
Subvencions a associacions comerciants i empresarials ……………10.000,00

Tercer: Es procedirà a la revisió del cartipàs municipal per tal de nomenar el regidor del Grup Municipal El Margalló Independent per Sitges, Les Botigues i Garraf, com a membre de ple dret de l’Equip de Govern

, amb competències i delegacions específiques respecte del barri de Les Botigues de Sitges i el poble de Garraf. Aquest acord queda supeditat a l’aprovació de les assembles dels partits que integren el Govern Municipal.

Quart: En funció del desenvolupament de la licitació i les obres de soterrament de l’enllumenat i telefonia del Sector Garraf II

s’ampliarà durant l’exercici 2020 la dotació pressupostària fins a un màxim addicional de 600.000,00, amb càrrec a l’estalvi pressupostari.

Cinquè: El Pressupost per a 2020 disposarà consignació per import de 100.000,00€ per a la contractació de suport extern específic

que asseguri el manteniment ordinari de la via pública i de la jardineria en el barri de Les Botigues de Sitges i el poble de Garraf,

i que atengui les incidències que s’hi produeixin. En funció de l’avaluació del servei i de les disponibilitats pressupostàries, s’estudiarà l’ampliació de la dotació econòmica.

Aquesta dotació no contempla el manteniment de caràcter extraordinari que sigui necessari desenvolupar per causa de situacions catastròfiques o desastres naturals.

Sisè: S’habilitaran recursos personals in situ al barri de Les Botigues de Sitges i el poble de Garraf

per gestionar les incidències en via pública, neteja viària i jardineria que es produeixin, en coordinació amb els serveis municipals, sota la direcció del regidor delegat.

Setè: S’encarregarà a la prefectura del Cos de Policia Local una proposta operativa que millori de forma efectiva la seguretat del poble de Garraf i del barri de Les Botigues de Sitges

mitjançant el desplegament de la Policia Local, amb suport de Mossos d’Esquadra i seguretat privada, si fos el cas.

Vuitè: S’estableix una Taula de Seguiment per al control i desenvolupament dels presents acords, integrada per cadascun dels Grups Municipals signataris.