Acord entre el Govern Municipal i el Grup Municipal Comuns-Verds per a l’aprovació del Pressupost 2020

0
564

Acord entre el Govern Municipal i el Grup Municipal Comuns-Verds per a l’aprovació del Pressupost 2020

Acord per a l’aprovació del Pressupost 2020 En el marc del debat per a l’aprovació dels Pressupostos de l’Ajuntament de Sitges per a l’exercici 2020, els grups municipals sotasignats.

MANIFESTEN Acord per a l’aprovació del Pressupost 2020

Primer: L’actual configuració i fragmentació del Consistori fa necessari aprofundir en el treball transversal i conjunt del màxim de grups municipals per tal d’arribar a acords que assegurin la destinació dels recursos municipals per a despeses i inversions compartides per tots ells.

Segon: Un acord sobre pressupostos ha de tenir en consideració, necessàriament, les limitacions tècniques i jurídiques existents, que fan que les finances municipals estiguin fortament condicionades per conceptes com regla de despesa, estabilitat pressupostària, sostenibilitat financera o taxa de reposició.

Tercer: La nova configuració del govern a l’Estat espanyol que inclou un acord a favor de suprimir les mesures més restrictives per a l’autonomia local, com ara la regla de despesa o les normes que limiten les seves competències i que retallen el seu finançament, permet visualitzar a mig i llarg termini polítiques més progressives, compartides per tots els grups sotasignants.

Quart: Els grups municipals sotasignants manifesten el seu suport al projecte de pressupostos per a 2020, per quant incorpora inversions, serveis i ajuts que milloren sensiblement les dotacions previstes en exercicis anteriors, i perquè preveu partides obertes que permeten mobilitzar, dins dels marges legals, recursos addicionals en base als romanents acumulats derivats de l’execució pressupostària.

Cinquè: Addicionalment, i per fer possible els presents acords, els grups municipals consideren oportú establir mecanismes que estableixin lligams consolidats de confiança i col·laboració mútua en relació a l’execució pressupostària, fer seguiment de les inversions acordades, així com adaptar-les si fos necessari al llarg de l’exercici pressupostari.

Per tot el qual, els grups municipals sotasignants

ACORDEN: Acord per a l’aprovació del Pressupost 2020

Primer: Pla de millora de l’entorn urbà:

S’inclouran al projecte de Pressupost Municipal per a 2020 dotacions pressupostàries per a les inversions, serveis i ajuts a la ciutadania que s’esmenten i que impliquen una millora significativa envers el pressupost de l’exercici anterior:

Estació depuradora de Garraf…………………………………………….. 950.000,00
Manteniment de parcs i jardins ………………………………………… 525.000,00
Contracte de salvament de platges……………………………………… 428.356,46
Obres de millores a les platges ………………………………………….. 325.000,00
Millora d’enllumenat a Plans d’Aiguadolç …… …………………… 303.374,19
Arranjament de paviment i voreres …………………………………… 120.000,00
Millora de l’enllumenat públic …………………………………………… 100.000,00
Reposició d’arbrat………………………………………………………………. 80.000,00
Contracte de balissament a platges………………………………………. 80.000,00
Tractament del Morrut Palmeres i Processionaria… ……………. 74.335,08
Millores als parcs infantils …………………………………………………. 70.000,00
Contracte de neteja aigua de mar……………… ………………………. 40.000,00

Aplicacions que s’inclouen al projecte de Pressupost amb una dotació oberta per a la seva possible execució en funció de les disponibilitats pressupostàries:

Construcció del nou parc de bombers voluntaris
Rehabilitació i restauració del Palau Maricel de terra
Millores de les biblioteques
Rehabilitació i adequació Palau del Rei Moro
Remodelació de l’Escola Barrachina
Reposició canvi de la caldera llar ‘Infants El Cercolet
Reposició canvi de la caldera Escola Miquel Utrillo
Reparació i manteniment anual de la teulada de l’Escola Miquel Utrillo
Senyalització i adequació a la Platja Cellerot

Segon: Pla de mesures de xoc davant de la greu problemàtica habitacional,

S’inclouran al projecte de Pressupost les següents partides pressupostàries:

Ajuts socials al lloguer d’habitatges ……………………………………….. 417.600,00
Adquisició d’habitatge públic (Ampliable) …………………………….. 250.000,00
Projecte constr. habitatge públic Illa 42 ………………………… …….. 228.590,20
Estudis i treballs tècnics de l’oficina local d’habitatge……………….. 55.000,00
Projecte de reforma d’habitatges per a inclusió……………………….. 50.000,00
Ajuts a la rehabilitació d’habitatges per a lloguer social …………. 50.000,00
Ajuts a la rehabilitació d’habitatges i rehabilitació energètica .. 25.000,00
Control d’habitatges d’ús turístic …………………………………………… 20.000,00

Tercer: Pla de mesures en medi ambient i contra el canvi climàtic:

S’estableix una partida pressupostària específica i de nova creació, destinada a la preservació i restauració d’espais naturals, dotada inicialment amb un pressupost de 175.000,00 i quina concreta distribució es determinarà en el si de la Taula de Seguiment a què fa referència el punt vuitè.

Quart: Pla de mesures socials:

Es mantenen íntegrament els imports destinats a ajudes de caràcter social.

S’incrementa en 120.000,00€ la partida per a la contractació de persones en situació social vulnerable, fins arribar a un total de 300.000,00 d’aportació municipal per aquest concepte, entenent aquest projecte des d’una visió social i mediambiental, i adreçada al quart sector.

Es doten o incrementen les següents partides:

Contracte del servei d’ajut a domicili………………………………………. 500.000,00
Projecte de música en comunitat …………… …………………………….. 47.500,00
Projecte de pisos inclusió ………………………………………………………. 40.000,00
Oficina de suport associatiu al voluntariat………………………………. 25.000,00
Millores de les escoles…………………………………………………………… 60.000,00
Subvencions a escoles públiques ……………………………………………. 20.000,00

Cinquè: Pla d’inversions sostenibles:

Fins al límit de les disponibilitats que permeti la liquidació del Pressupost Municipal per a 2019, es finançaran amb càrrec a romanents de tresoreria com a inversions sostenibles les següents:

Inversions previstes per a 2019:

 • Construcció de les pantalles de l’Escola Agnès…………………… 300.000,00
 • Millores dels accessos de l’Estació del Garraf ………………….. 473.436,00
 • Condicionament del magatzem Brigada, Ctra. Costes……… . 150.000,00
 • Condicionament del magatzem Brigada, Camí Pla………… … 50.000,00
 • Passarel·la RENFE, Emerencià Roig ………………………………… 200.000,00

Noves inversions (pendents valoració):

 • Adequació de les aules de Can Coll
 • Adequació de l’espai de festes
 • Adequació de la planta baixa de la Policia Local
 • Adequació de les instal·lacions provisionals de Ràdio Maricel
 • Millora de la riera de Sant Sebastià
 • Canalització de la riera d’Aiguadolç
 • Adequació dels banys de Terramar
 • Reparació de les filtracions del soterrani de la Policia Local
 • Substitució de la gespa artificial del Camp Futbol Nou Pins Vens

Sisè: Altres inversions:

S’incorporaran al Pressupost Municipal per a 2020 i successius partides obertes que es dotaran tan bon punt es disposi de finançament adequat per a l’execució d’actuacions que es relacionen seguidament, d’acord amb les prioritats que es determinin per la Taula de Seguiment a què fa referència l’acord vuitè:

 • Estudi per a la creació de l’Oficina de Salut i de l’Oficina Verda i de Transició Energètica
 • Projecte de renovació energètica dels equipaments públics municipals
 • Programa de suport i acolliment a les persones refugiades
 • Estudi per a la implantació d’un servei gratuït odontològic i la prova gratuïta de detecció de VIH
 • Estudi per a la implantació d’ajuts a favor de la tinença responsable d’animals

Setè: Altres mesures:

 1. Es farà de Can Milà un espai públic polivalent, amb possibilitat per incorporar un auditori amb capacitat per a 300 persones destinat a activitats de promoció turística, econòmica i artística, així com per afavorir esdeveniments com el Festival de Cinema.
 2. S’incrementa en 60.000 euros l’aportació a la Fundació Sitges, Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya, de 265.000 a 325.000 euros. Respon a la voluntat manifesta d’assegurar la continuïtat del festival. Paral·lelament cal obrir una reflexió sobre el model de gestió, l’ens que aglutina i organitza aquest esdeveniment tant important per a la nostra vila, amb la finalitat de garantir el paper de lideratge que ha de tenir Sitges i el seu ajuntament en la gestió del festival.
 3. Aquest pressupost té la voluntat de donar suport i, així ho expressen les partides corresponents, als vuit punts de la Moció d’Emergència Climàtica aprovada pel Ple Municipal, i la posada en marxa de la Comissió de Seguiment.

Vuitè: Creació d’una taula de seguiment:

S’estableix un Taula de Seguiment per al control i desenvolupament dels presents acords, integrada per cadascun dels Grups Municipals signataris.