Aurora Carbonell representa a Sitges al 2on Fòrum permanent per a la implementació de la Carta Europea de Turisme Sostenible

0
439
Carta Europea de Turisme Sostenible

Aurora Carbonell representa a Sitges al 2on Fòrum permanent per a la implementació de la Carta Europea de Turisme Sostenible

La regidora de Promoció econòmica, turisme i platges, Aurora Carbonell, ha assistit al 2on Fòrum permanent per a la implementació de la Carta Europea de Turisme Sostenible que ha tingut lloc al Museu de Gavà.

En aquest acte, la regidora va fer entrega del manifest que Sitges ha signat amb el compromís amb la Carta Europea que abarca els Parcs Naturals de Garraf, Olèrdola i Foix.

Aquest compromís inclou 32 accions estructurades en 10 línies de treball

Manifest de compromís dels municipis amb la carta Europea de Turisme sostenible al Garraf, Olèrdola i Foix.

Durant l’any 2016 el territori del Garraf, Olèrdola i Foix (els 13 municipis que integren aquests espais protegits així com el municipi de Cubelles) Varen dur a terme el procés participatiu i de treballa que va permetre obtenir el reconeixement per part de la Federació Eiroparc com a espai que treballa per al turisme sostenible. Aquest reconeixement es concreta en l’atorgament de la Carta Europea de Turisme Sostenible al període 2017-2021 i en la implantació del Programa d’Actuacions, per aquest mateix període, que inclou 32 accions estructurades en el següents línies de treball:

PROTEGIR EL PAISATGE, LA BIODIVERSITAT I EL PATRIMONI CULTURAL

1.1 Disminuir l’impacte ambiental de l’activitat humana en el litoral i les platges i en els
espais protegits
Incorporar a programes vigents actors clau del turisme
1.1.2 Identificar accions comunes en programes i certifica

ARTICULAR UNA INCIDÈNCIA POSTIVA DEL TURISME EN LA CONSERVACIÓ

2.1 Fomentar la implicació de la indústria turística en la conservació del patrimoni
natural i cultural
2.1.1 Crear eines d’informació dels valors dels espais naturals i de la seva conservació
2.1.2 Analitzar els usos actuals de la taxa turística i articular-ne una repercussió en els espais
naturals
2.1.3 Crear un reconeixement per a empreses turístiques implicades en la conservació
2.2 Coordinar i potenciar les activitats que incideixen en la conservació dels valors
naturals i culturals
2.2.1 Crear un espai de coordinació entre entitats de conservació actives, administracions i
empreses turístiques

REDUIR L’EMPREMTA DE CARBONI, CONTAMINACIÓ I REUTILITZACIÓ DE RESIDUS

3.1 Millorar la recollida selectiva en l’àmbit CETS
3.1.1 Incorporar sistemes de recollida selectiva en la realització d’activitats en els espais
naturals
3.1.2 Millorar la recollida selectiva en les zones urbanes i periurbanes dels municipis de l’àmbit
CETS
3.2 Adoptar instruments de control, seguiment i reducció d’emissions
3.2.1 Implantar els Plans d’Acció per a l’Energia Sostenible i el Clima en l’àmbit CETS
3.2.2 Sensibilitzar usuaris del sector nàutic i marítim
3.2.3 Millorar la informació a establiments turístics relativa a la xarxa pública de transport per
accedir als espais naturals i litorals
3.2.4 Realitzar un control i seguiment de la circulació motoritzada per les vies dels Parcs i
facilitar alternatives de mobilitat sostenible
3.2.5 Promoure la revisió i aprovació d’ordenances municipals relatives a l’accés al medi
natural

FACILITAR L’ACCÉS A L’ESPAI PROTEGIT I OFERIR SERVEIS DE QUALITAT

4.1 Identificar, coordinar i comunicar l’oferta turística del territori vinculada als espais
protegits segons necessitats i perfils de visitants
4.1.1 Identificar el nombre i perfil d’usuari que accedeix a cada sector de l’àmbit CETS i les
seves necessitats
4.1.2 Incorporar la informació als mitjans i canals digitals

COMUNICAR DE MANERA EFICAÇ ELS VALORS DEL TERRITORI ALS VISITANTS

5.1 Assegurar la presència dels espais naturals i culturals en els materials d’informació i
reforçar-ne un missatge positiu i que generi empatia
5.1.1 Realitzar un Pla de Comunicació de la CETS
5.1.2 Definir un “nou” model de punts i centres d’informació
5.1.3 Elaborar el “Pla d’educació ambiental 2020”

ASSEGURAR LA COHESIÓ SOCIAL

6.1 Proporcionar espais oberts i plurals de debat i treball en l’àmbit CETS
6.1.1 Mantenir el Fòrum Permanent
6.1.2 Revisar anualment la tipologia de membres del Fòrum Permanent

REFORÇAR L’IMPACTE ECONÒMIC DEL TURISME EN LA POBLACIÓ LOCAL

7.1 Facilitar la presència de productes i serveis locals en les empreses turístiques
7.1.1 Mantenir i millorar el Programa “Parc a Taula”
7.1.2 Adherir empreses turístiques a la CETS (Fase II)

OFERIR FORMACIÓ I CAPACITACIÓ

8.1 Identificar les necessitats formatives i oferir formació als agents participants en la
CETS, especialment a empreses turístiques
8.1.1 Realitzar un sondeig de necessitats formatives emmarcada en l’oferta turística del territori
8.1.2 Realitzar un Pla de Formació de la CETS

SEGUIMENT DE L’ACTIVITAT TURÍSTICA I DELS SEUS IMPACTES

9.1 Crear un sistema de tractament conjunt de la informació que tenen els espais
protegits de l’àmbit CETS sobre l’impacte del turisme en el medi, l’economia i la població
9.1.1 Consensuar un concepte d”ús públic” en els espais protegits de l’àmbit CETS
9.1.2 Crear un espai on compartir les informacions entre els espais naturals protegits de l’àmbit

COMUNICAR LA CETS I ACONSEGUIR LA IMPLICACIÓ DE TOTS ELS AGENTS

10.1 Comunicar la CETS i els seus resultats
10.1.1 Consolidar el Grup de Treball
10.1.2 Elaborar una memòria anual amb els resultats del treball de la CETS
10.1.3 Participar en els espais de treball de la CETS més enllà del Garraf, Olèrdola i Foix
10.1.4 Definir i implantar un procés de renovació de la CETS