15 C
Sitges
Dilluns, desembre 4, 2023
Home Notícies d'Actualitat Noticies Policia Local Sitges

Noticies Policia Local Sitges

Notícies Policia Local Sitges

En aquest apartat donarem a conèixer totes les notícies relacionades amb la Policia Local de Sitges.

Les seves actuacions a la vila de Sitges, les seves recomanacions, etc.

Des de la Policia Local Sitges es recorda que per a qualsevol incidència trucar al telèfon 092 o al 112.

La seu de la Policia Local Sitges es troba al Carrer de Samuel Barrachina, s / n cantonada Pg. De Ronda, 08870 Sitges

correu electrònic de contacte: policialocal@sitges.cat

Funcions de la Policia Local Sitges

Llei Orgànica 2/86, de 13 de Març, de Forces i Cossos de Seguretat

TÍTOL V

DE LES POLICIES LOCALS

article 51

Els municipis podran crear cossos de policia propis, d’acord amb el que preveu la present llei, en la Llei de Bases de Règim Local i en la legislació autonòmica.

En els municipis on no hi hagi policia municipal, les comeses d’aquesta seran exercits pel personal que exerceixi funcions de custòdia i vigilància de béns, serveis i instal·lacions, amb la denominació de guardes, vigilants, agents, agutzils o anàlegs.

Aquests cossos només podran actuar en l’àmbit territorial del municipi respectiu, excepte en situacions d’emergència i previ requeriment de les autoritats competents.

No obstant, quan exerceixin funcions de protecció d’autoritats de les corporacions locals, podran actuar fora del terme municipal respectiu,

amb autorització del Ministeri de l’Interior o de la corresponent autoritat de la comunitat autònoma que compti amb cos de policia autonòmica,

quan desenvolupin íntegrament aquestes actuacions en l’àmbit territorial de l’esmentada comunitat autònoma.

Precepte redactat per art. segon EL 1/2003 de 10 març per a la garantia de la democràcia en els Ajuntaments i la seguretat dels Regidors.

article 52

Els cossos de policia local són instituts armats de naturalesa civil,

amb estructura i organització jerarquitzada, regint-se, quant al seu règim estatutari, pels principis generals dels caps.

II i III tít. I i per la secció. 4a cap. IV tít. II d’aquesta llei, amb l’adequació que exigeixi la dependència de l’Administració corresponent,

les disposicions dictades al respecte per les comunitats autònomes i els reglaments específics per a cada cos i altres normes dictades pels corresponents ajuntaments.

Pel que fa a l’exercici dels drets sindicals, i en atenció a l’especificitat de les funcions d’aquests cossos,

els serà d’aplicació la llei que es dicti en compliment del que estableix la disp. adic. 2ª apartat 2 de EL 11/1985 de 2 agost, de llibertat sindical.

Serà també d’aplicació als membres d’aquests cossos que disposen,

Pel que fa als cossos de policia de les comunitats autònomes, en l’art. 41,3 de la present llei,

si bé la facultat que en el mateix s’atribueix a les Juntes de Seguretat correspon al governador civil respectiu.

article 53

Els cossos de policia local han d’exercir les següents funcions:

1.- Protegir les autoritats de les corporacions locals, i vigilància o custòdia dels seus edificis i instal·lacions.

2.- Ordenar, senyalitzar i dirigir el trànsit en el nucli urbà, d’acord amb el que estableixen les normes de circulació.

3.- Instruir atestats per accidents de circulació dins del nucli urbà.

4.- Policia Administrativa, pel que fa a les ordenances, bans i altres disposicions municipals dins de l’àmbit de la seva competència.

5.- Participar en les funcions de Policia Judicial, en la forma establerta en l’art. 29,2 d’aquesta Llei.

6.- La prestació d’auxili, en els casos d’accident, catàstrofe o calamitat pública, participant, en la forma prevista en les lleis, en l’execució dels plans de Protecció Civil.

7.- Efectuar diligències de prevenció i totes les actuacions que tendeixin a evitar la comissió d’actes delictius en el marc de col·laboració establert en les Juntes de Seguretat.

8.- Vigilar els espais públics i col·laborar amb les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat i amb la Policia de les Comunitats Autònomes

en la protecció de les manifestacions i el manteniment de l’ordenin grans concentracions humanes, quan siguin requerits per a això.

9.- Cooperar en la resolució dels conflictes privats quan siguin requerits per a això.

Les actuacions que practiquin els cossos de policia local en l’exercici de les funcions previstes en els apartats c) ig) precedents s’han de comunicar a les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat competents.

En els municipis de gran població podran crear-se, pel Ple de la Corporació, Cossos de funcionaris per a l’exercici exclusiu de les funcions previstes en el paràgraf b) de l’apartat

Aquests funcionaris no s’integraran en les Forces i Cossos de Seguretat,

i en l’exercici d’aquestes funcions tenen la consideració d’agents de l’autoritat, subordinats als membres dels respectius cossos de policia local.

Els funcionaris integrants dels cossos referits en el paràgraf anterior es regeixen per les normes contingudes en la Llei 30/1984, de 2 d’agost, de Mesures per a la Reforma de la Funció Pública, i les altres normes que es dictin en desenvolupament i aplicació de la mateixa. »

(Apartat introduït per L.O. 19/2003 de 23 de desembre)

article 54

En els municipis que tinguin Cos de Policia propi, es pot constituir una Junta Local de Seguretat,

que serà l’òrgan competent per establir les formes i procediments de col·laboració entre els membres de les Forces i Cossos de Seguretat en el seu àmbit territorial.

La constitució d’aquestes juntes i la seva composició es determinarà reglamentàriament.

La presidència correspon a l’alcalde, llevat que concorri a les seves sessions el governador civil de la província, en el cas, la presidència serà compartida amb aquest.