Comunicat de Comuns Verds de Sitges Covid-19

0
587

Comunicat de Comuns Verds de Sitges Covid-19

Comunicat de Comuns Verds de Sitges Covid-19 Comuns Verds de Sitges envia a l’equip de Govern de l’Ajuntament de Sitges i a la resta de Grups Municipals una sèrie de mesures que creuen necessàries per combatre la crisi del Covid-19.

La propagació del coronavirus SARS-CoV-2 (COVID-19) ha comportat no només la declaració per part de l’Organització Mundial de la Salut

d’una situació d’emergència d’importància internacional i la reacció per part de diferents estats del nostre entorn,

sinó també la declaració de l’estat d’alarma per part del Govern central, mitjançant Reial Decret 463/2020, de 14 de març,

pel que es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada pel COVID-19;

declaració que ha vingut a complementar les mesures urgents adoptades mitjançant el Reial Decret-Llei 7/2020, de 12 de març, centrat en la resposta a l’impacte econòmic del COVID-19.

La situació d’excepcionalitat i emergència provocada pel virus esmentat

i l’impacte dels seus efectes en els diferents pobles i ciutats incideixen directament en la prestació de serveis i l’activitat municipal.

L’Ajuntament de Sitges ha de prendre les mesures necessàries per protegir la salut i la seguretat de la seva ciutadania,

les quals requeriran l’adaptació en la prestació dels serveis municipals, en l’activitat pública i administrativa, de conformitat amb la legalitat.

Mesures que s’han d’adaptar responent a la necessitat de racionalitzar recursos i els mitjans disponibles en l’àmbit de l’organització

i dels processos administratius, amb respecte als principis de proporcionalitat, necessitat, seguretat jurídica, eficiència i eficàcia.

La situació d’excepcionalitat i emergència exigeix una redistribució dels efectes materials i personals de l’Ajuntament de Sitges

per dirigir més recursos a les accions que directament han d’incidir en la protecció de la salut i la seguretat.

Comunicat de Comuns Verds de Sitges Covid-19

Aquest document té la voluntat d’ajudar a prendre les mesures adequades al nostre municipi.

Mesures en l’àmbit social i econòmic

Subministraments:

Garantia de subministrament d’aigua potable per part de l’empresa SOREA.

Garantir que en aquests dies no es farà cap tall de subministrament energètic per impagament.

Mesures econòmiques:

Ajuts d’emergència per a les famílies dels nens i nenes que actualment ja són beneficiaris d’una beca menjador. D’aquesta manera, es vol garantir que puguin seguir mantenint una alimentació saludable, malgrat que no puguin acudir al menjador escolar durant els propers dies.

El superàvit pressupostari dels ens locals corresponent a l’any 2019 es podrà destinar perca finançar despeses incloses a la política de despesa 23: Serveis socials i promoció social:

  • Promoció de la igualtat de gènere.
  • Promoció i reinserció social, així com per a la gestió dels serveis socials
  • Prestació de serveis a persones dependents i d’assistència social, residències de gent gran i altres de naturalesa anàloga.

Mobilització d’un fons econòmic de contingència per atendre situacions d’emergència socials.

Creació d’un comitè municipal d’estudi i propostes de mesures fiscals i econòmiques a aplicar amb posterioritat, subvencions a autònoms, comerços, exempcions d’impostos, etc.

Increment de 200.000 € (ampliables segons les necessitats) de les ajudes vinculades al Pla de rescat social.

Dotació de 200.000 € (ampliables segons les necessitats) a una nova línia d’ajuts pel comerç i l’activitat econòmica.

Modificació dels supòsits , terminis i imports màxims a atorgar en concepte de bestretes de personal (treballadors municipals).

Serveis Socials:

Manteniment de serveis mínims als centres de serveis socials.

Ampliació de menjar a domicili en tupperwares.

Activar serveis d’emergència dotacional i aturada de desnonaments a petició de l’Alcaldessa de Sitges.

No es cobraran les quotes de les escoles bressol, ni les de les escoles de música, ni dels equipaments esportius municipals.

Empreses:

Posada en marxa de serveis d’informació i assessorament per a pimes i persones autònomes de Sitges. Aquest servei també ha d’ajudar a resoldre els dubtes que es generin i a assessorar en les decisions a prendre.

Limitació de circulació:

Es facilita la càrrega i descàrrega professional per abastir supermercats i mercats.

Suspendre el transport públic des de les 00.00 del dimecres 17 març. S’haurien d’ habilitar uns telèfons de contacte per a qui necessiti autobús per anar a la feina o algun cas urgent.

Cobrament de tributs:

Flexibilitzar els terminis i tràmits per al cobrament de tributs i taxes municipals a tota la ciutadania i facilitar l’ajornament o fraccionaments amb plans individualitzats.

Retorn de la taxa de terrasses dels dies que no s’ha pogut fer activitat i no es cobrarà ni la de terrasses a comerços, establiments de restauració, persones autònomes i empreses els dies que no puguin obrir per l’estat d’alarma.

En una segona fase, estudiar canvis en les llicències perquè els serveis de restauració puguin ajustar la taxa a la seva activitat real al 2020.

Creació de l’Oficina tributària d’atenció i assessorament fiscal per a la ciutadania i empreses durant l’estat d’alarma generat per el COVID-19.

Com a mesura de suport al sector turístic, s’ajorna el cobrament de l’Impost d’Estades en Establiments Turístics (IEET) fins al setembre de 2020.

Exempció del preu públic de recollida de residus mentre duri l’estat d’alarma.

No es cobrarà el preu públic per la recollida de residus comercials i industrials als comerços, establiments de restauració, persones autònomes i empreses afectades per impossibilitat d’obertura al públic durant l’estat d’alarma decretat pel Govern. Caldrà descomptar la quantitat de l’exempció quan es notifiqui el rebut de l’any 2020.

Retornar de la part proporcional de les Concessions Administratives que s’hagin vist afectades pel decret de mesures de l’estat d’alarma del govern. Per exemple, els bars d’equipaments municipals.

Exempcions a les taxes d’ocupació dels mercats municipals, de marxants o fixa, per el temps que no s’hagin pogut celebrar.

Ampliació dels períodes voluntaris de pagament de diverses taxes municipals i paralització de tots els procediments tributaris en tant que tràmits administratius paralitzats pel Reial Decret 463/2020.

Ampliació del termini per tal que la ciutadania pagui en període voluntari l’impost de vehicles dels municipis que el tenen delegat a l’Organisme de Recaptació.

Moratòria en el cobrament del lloguer d’espais municipals ocupats per empreses.

Comunicat de Comuns Verds de Sitges Covid-19

Concessions i empreses municipals:

Exempció del pagament del cànon a activitats objecte de concessió que es vegin obligades a tancar en motiu de l’alarma.

Empreses proveïdores:

Mesures d’agilitat en pagaments pendents a empreses i autònoms proveïdors de l’Ajuntament per aportar liquiditat.

Decret per a garantir la continuïtat de tots els contractes públics.

L’Ajuntament, amb la prioritat de mantenir els llocs de treball, elaborarà un decret per a garantir la continuïtat de tots els contractes públics i a la vegada garantir la compensació d’aquells que no es puguin prestar sempre i quan hi hagi manteniment de l’ocupació i regulacions no acordades.

S’aturen totes les obres de competència municipal que es troben en curs a la via pública.

Reducció dels terminis de pagaments a serveis proveïdors de l’Ajuntament per facilitar el finançament.

Estudiar mesures per a ajudar econòmicament les empreses i persones autònomes que treballen per a l’Ajuntament i que han vist suspès els seus contractes per raó de causa major. Impulsar un pla de reactivació econòmica per a després de l’emergència.

Es mantenen vigents tots els contractes a les empreses proveïdores de l’Ajuntament, ajustant el servei a la situació actual i garantint la liquiditat, sempre que es mantingui l’ocupació i no hi hagi regulacions no acordades.
Se’ls ha demanar un pla de contingència, en cas dels serveis essencials, per garantir la seguretat del personal assignat a les tasques de l’Ajuntament.

Necessitats persones grans o amb problemes de mobilitat:

Organitzar dispositius per a atendre necessitats de persones grans o amb problemes de mobilitat, coordinat amb els serveis socials i diferents entitats locals i el tercer sector.

Habilitar establiments hotelers per descongestionar residències de gent gran i permetre una atenció adequada a totes les persones infectades, així com una correcta protecció de contagis a les que no ho estan, en un moment de saturació del sistema hospitalari. Si no fos el cas, proposar que el personal sanitària pernocti durant l’estat d’alarma en aquests hotels per a preservar la seva salut i la del seu entorn.

Suport de la Brigada Municipal al Banc d’Aliments per preparar i repartir els productes entre els usuaris del servei. Canvis també en el servei del Menjador social per tal d’evitar la mobilització dels voluntaris que son majoritàriament gent gran.

Intensificar el seguiment a les persones grans confinades a casa a través del servei de teleassistència.

Reforç telefònic a les persones grans vulnerables que són usuàries del serveis de l’Ajuntament per detectar les seves necessitats.

Àpats a domicili per a persones que ho necessiten i per a les persones usuàries del menjador social per a gent gran.

Repartiment de material de protecció i sanitari a les residències de la gent gran del municipi-També per al personal de les farmàcies de Sitges.

Violència masclista:

Assistència telefònica a totes les dones des del Servei Integral per a Dones (SIAD).

Atenció a les dones víctimes de violència masclista amb més canals telefònics i manteniment dels serveis d’acollida.

Canals informatius:

Posada en marxa d’un nou canal d’informació directa a la ciutadania per millorar les comunicacions amb els sitgetans i sitgetanes: Telegram,….

Reforç de la Ràdio Local com a mitjà d’informació permanent i de qualitat.

Telèfon d’emergències habilitat per rebre i canalitzar situacions des de l’Ajuntament.

Habitatge:

Obertura de línies de subvencions i ajuts a lloguer per a famílies amb menys recursos i dificultats econòmiques que viuen en habitatges públics i privats de lloguer.

Obres privades :

Hauran de complir en qualsevol cas les prescripcions de la OMS, la normativa estatal i autonòmica i el que determini l’Agència pública de Salut. I les recomanacions dels col·legis professionals d’arquitectes i aparelladors.

Només es permet executar obres, instal·lacions i construccions si es compleixen les mesures de prevenció de contagis.

Aturades les privades que no puguin garantir les condicions de seguretat que marca la OMS.