Decret d’ Alcaldia Establiment de mesures preventives, de protecció i organitzatives amb motiu del virus COVID-19

0
785

Decret d’ Alcaldia Establiment de mesures preventives, de protecció i organitzatives amb motiu del virus COVID-19

Decret d’ Alcaldia NÚM. 292/20 ESTABLIMENT DE MESURES PREVENTIVES, DE PROTECCIÓ I ORGANITZATIVES AMB MOTIU DEL VIRUS COVID-19.

La propagació del coronavirus SARS-CoV-2 (COVID-19) ha comportat no només la declaració per part de l’Organització Mundial de la Salut

d’una situació d’emergència d’importància internacional i la reacció per part de diferents estats del nostre entorn,

sinó també la declaració de l’estat d’alarma per part del Govern central,

mitjançant Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada pel COVID-19;

declaració que ha vingut a complementar les mesures urgents adoptades mitjançant el Reial Decret-Llei 7/2020, de 12 de març, centrat en la resposta a l’impacte econòmic del COVID-19.

El Govern de la Generalitat, per altra banda, ha determinat la necessitat de procedir a un confinament general de tot el territori,

com a mesura imprescindible de contenció i per evitar la propagació de la malaltia.

A fi de donar compliment a aquesta instrucció del Govern de la Generalitat, l’Ajuntament de Sitges ha d’adoptar mesures específiques en relació al municipi que van més enllà de les contingudes al Reial Decret 463/2020.

La situació d’excepcionalitat i emergència provocada pel virus esmentat i l’impacte dels seus efectes en el municipi de Sitges incideixen directament en la prestació de serveis i l’activitat municipal.

L’Ajuntament de Sitges ha adoptat des del primer moment diverses mesures, a través del Comitè d’Actuació davants la situació del COVID-19,

fet que ha permès disposar de Protocols, disposar el tancament de serveis i establir règims d’horari i d’impuls al teletreball amb la rapidesa que la canviant situació requeria.

Això ha permès adoptar un seguit de mesures organitzatives i preventives destinades a la protecció de les persones

a través de la contenció del risc de contagi i a assegurar la continuïtat dels serveis municipals, amb lògica priorització dels serveis de caràcter essencial.

Ara, davant l’evolució de la situació sanitària i les noves circumstàncies que han determinat l’aprovació del Reial Decret 463/2020

esmentat, cal intensificar i aprofundir en la reacció municipal als efectes de reforçar les directrius adoptades fins al moment respecte a l’organització municipal amb un marc de referència homogeni

que permeti, a les persones responsables de la gestió, disposar dels criteris i mecanismes

que facilitin una actuació coordinada de les diferents unitats i serveis de l’Ajuntament i de les entitats que conformen el seu sector públic.

D’aquesta manera, l’Ajuntament de Sitges contribueix a la lluita contra la propagació de la pandèmia

i redueix els riscos sanitaris del seu personal i de la resta de la ciutadania.

Per tot això, en ús de les atribucions conferides per l’art. 21.1 a), h), i) i m) de la Llei Bàsica de Règim Local, relatives a la direcció del govern i administració municipals,

a la direcció superior de tot el personal municipal i a la prefectura de la Policia Local,

així com a l’adopció, en cas de catàstrofe o infortuni o risc greu d’aquests, de les mesures necessàries i adequades,

Disposo,

Primer. Objecte

És objecte d’aquest Decret l’establiment de mesures preventives, de protecció i organitzatives amb motiu del virus SARS Cov-2 (COVID-19)

amb la finalitat de salvaguardar la protecció de la salut i de garantir simultàniament l’adequada prestació dels serveis públics municipals que resultin imprescindibles per a la ciutadania.

Així també, s’estableixen mesures de racionalització sobre els serveis municipals que es presten al municipi que, en el seu cas, puguin impactar en la ciutadania.

Segon. Objectius generals

 1. Els objectius generals que inspiren la present resolució i que orienten la seva aplicació són:

a) Vetllar en tot moment per a la salut i el benestar de totes les persones treballadores de l’organització.

b) Col·laborar amb les indicacions de les autoritats sanitàries en prendre tota mesura que col·labori a frenar la propagació del COVID-19.

c) Garantir el funcionament i la prestació de tots els serveis considerats essencials.

d) Col·laborar amb les tasques i indicacions dels cossos d’emergència així com en aquelles indicacions que estableixi el Comitè d’Actuació davant la situació del COVID-19.

e) Vetllar en tot moment per la preservació del caràcter de servei públic de les actuacions de tot el personal de l’Ajuntament.

f) Aplicar en l’actuació municipal els principis de màxima eficiència, eficàcia i coordinació als efectes de reduir al màxim l’impacte del virus i les seves conseqüències en la ciutadania.

 1. La present resolució té present, en allò que mantenen la seva vigència, les instruccions que han estat adoptades pel Comitè d’Actuació davant la situació del COVID-19 amb relació a la situació d’emergència produïda pel virus COVID-19, els quals es desenvoluparan i adaptaran d’acord amb el Reial

Decret d’ Alcaldia 463/2020, 14 de març de 2020, i que són els següents:

a) Protocol de criteris d’actuació davant el nou Coronavirus COVID-19, d’11 de març de 2020, validat pel Comitè de Seguretat i Salut i aprovat pel Comitè d’Actuació davant la situació del COVID-19.

b) Acords de data 10, 12, 13 i 15 de març de 2020 del Comitè d’Actuació davant la situació del COVID-19.

c) Instrucció de 13 de març de 2020 sobre règim extraordinari de treball i serveis essencials aplicable al personal de l’Ajuntament de Sitges, aprovat pel Comitè d’Actuació davant la situació del COVID-19.

d) Instrucció operativa de data 15 de març per la qual es desplega l’organització tècnica municipal i s’estableixen mesures per al desplegament del teletreball.

Tercer. Àmbit d’aplicació

Aquest Decret s’aplicarà:

 1. A tota la ciutadania, quant a l’impacte que se’n derivi de l’afectació de les obres, els serveis i l’activitat municipal.
 2. Al personal que presta serveis a l’Ajuntament de Sitges.
 3. En allò que correspongui, a les empreses i personal al seu servei que tinguin atribuïda la prestació de serveis públics municipals.

Quart. Funcions i Departaments essencials

D’acord amb la Instrucció del Comitè d’Actuació contra el COVID-19, es declaren essencials, durant la vigència de la situació de crisi, les següents funcions:

Atenció d’emergències i seguretat ciutadana
Pagaments obligatoris, a proveïdors i al personal
Suport dels òrgans de govern
Atenció social d’emergència
Manteniment urbà
Manteniment d’equipaments municipals
Comunicació i informació ciutadana
Manteniment de la infraestructura tecnològica

Es consideren Departaments essencials els implicats en la realització de funcions declarades essencials. Les persones que en són responsables han de preservar i garantir la continuïtat en la seva prestació.

Les persones responsables de les unitats administratives col·laboraran amb el Comitè d’Actuació davant la situació del COVID-19 en la determinació del contingut i abast dels serveis essencials que s’han de prestar i el dimensionament dels efectius personals per poder ser prestats amb garantia com també amb criteris de seguretat.

Les funcions essencials que no requereixin presència física es desenvoluparan mitjançant la modalitat de teletreball.

Cinquè. Altres serveis

Tots els serveis que són considerats no essencials procediran a desenvolupar la seva activitat en la modalitat de teletreball.

Per garantir el correcte funcionament dels serveis essencials municipals, l’Ajuntament es reserva la possibilitat de disposar i mobilitzar el personal al seu servei per prestar els serveis necessaris que així ho requereixin, encara que no es corresponguin amb la seva funció habitual.

El personal adscrit a serveis suspesos o tancats estarà a disposició del Comitè d’Actuació davant la situació del COVID-19, que li assignarà altres funcions més necessàries i adequades a la seva competència.

La permanència del personal municipal en el seu domicili, com a conseqüència de la suspensió temporal d’activitats en les unitats respectives, té la consideració de temps de treball efectiu.

En tot cas, tot el personal municipal ha d’estar disponible a través de telèfon o del mail corporatiu o particular, per estar al cas de notícies o requeriments.

Sisè. Treball a distància i flexibilitat horària

Durant la situació de crisi, el personal continuarà desenvolupant les seves funcions, en els termes que s’indiquen:

 1. El personal tècnic i administratiu desenvoluparà prioritàriament la seva activitat en la modalitat de teletreball. La implantació d’aquesta modalitat s’efectuarà d’acord amb l’abast i els límits que s’indicaran pel Departament de Tecnologia i el Comitè d’Actuació davant la situació del COVID-19.
 2. El personal de Brigades, manteniment, consergeria, neteja i conservació d’edificis públics estarà disponible per a la seva incorporació a requeriment de les persones responsables. Particularment, l’equip de serveis mínims de brigades, estarà operatiu en tot moment per a la seva incorporació immediata quan sigui requerida.
 3. i també El personal que no pugui realitzar la seva activitat mitjançant teletreball estarà a disposició de la Corporació per fer altres tasques pròpies de la seva competència professional.
 4. S’estableix la total flexibilització horària de tot el personal sense subjecció als límits previstos en el vigent Acord de Condicions per tal de garantir la continuïtat de la prestació del servei alhora que es facilitarà la conciliació de la vida familiar, personal i laboral.

Setè. Mesures respecte al personal amb persones al seu càrrec

Mentre es mantinguin les mesures excepcionals per evitar la propagació del coronavirus que impliquen el tancament dels centres educatius de tota Catalunya,

el personal amb fills menors de quinze anys al seu càrrec podran disposar de permisos que permetran la permanència en el seu domicili, els quals tindran la consideració de deure inexcusable,

de conformitat amb allò previst a l’article 48 j) del Text Refós de l’Estatut Bàsic dels Empleats Públics.

Aquest permís serà compatible amb la prestació de serveis en modalitat de teletreball, quan sigui possible.

Vuitè. Obres i serveis municipals

 1. Amb l’objectiu de contribuir a la disminució de l’activitat i per combatre la propagació del COVID-19, queden suspeses les obres públiques al municipi de Sitges durant el període de vigència de la declaració d’alarma del 463/2020, sens perjudici de la continuïtat d’aquells treballs necessaris per mantenir les condicions de seguretat de les persones, materials i espai públic.
 2. De forma excepcional, s’autoritzarà la continuïtat d’aquelles obres públiques que puguin ser considerades essencials i que la seva suspensió comportaria perjudicis de molt difícil reparació.
 3. L’Ajuntament actuarà sota el criteri general de continuïtat i manteniment dels contractes.

La suspensió d’un contracte s’efectuarà mitjançant resolució de l’Alcaldia.

Novè. Serveis d’atenció al públic

Els serveis d’atenció al públic, a excepció dels serveis que siguin essencials o prestin un servei públic bàsic, resten tancats de forma presencial.

Es reforçaran els serveis d’atenció telefònica i electrònica per a la realització de les seves activitats.

Desè. Exempció zona blava Decret d’ Alcaldia

Mentre es mantinguin les restriccions a la circulació pròpies de la situació d’excepcionalitat se suspèn l’ordenança d’aparcaments de vehicle en zona blava.

Onzè. Comitè d’Actuació de la situació de crisi del Covid-19 Decret d’ Alcaldia

El Comitè d’Actuació de la situació de crisi del Covid-19 exercirà les seves funcions sota el comandament i supervisió de l’Alcaldia.

A aquests efectes, serà responsable de la coordinació entre els diferents òrgans competents en l’aplicació d’aquesta resolució i de validar els plans de contingència que en derivin.

Es convaliden totes les actuacions del Comitè d’Actuació de la situació de crisi del Covid-19 adoptades fins a la data.

Dotzè. Procediments administratius Decret d’ Alcaldia

A més de la suspensió de tots els terminis administratius, les circumstàncies excepcionals que motiven l’aprovació d’aquesta resolució són suficients per justificar l’adopció de mesures provisionals o l’adopció de procediments d’urgència, emergència o extraordinaris recollits a la legislació vigent.

Totes les llicències i autoritzacions ja atorgades a la via pública, als equipaments públics i al domini públic en general queden limitades pel Reial Decret 463/2020 per quant implica restriccions a la lliure circulació de persones.

Tretzè. Reunions Decret d’ Alcaldia

Les reunions es duran a terme preferentment per canals electrònics, restringint al màxim les reunions presencials, que es limitaran a aquelles que siguin estrictament necessàries en aquells serveis que restin oberts o amb caràcter essencial.

Les reunions presencials no implicaran més de 8 de persones, llevat de casos excepcionals que hauran de ser apreciats per la Presidència de la Corporació. En tot cas, cal seguir les mesures preventives adequades i garantir una distància entre les persones assistents no inferior a 2 metres.

Es suspenen les reunions dels òrgans de govern convocades (Junta de Portaveus del dia 16 de març, Junta de Govern i Comissions Informatives del dia 18 de març de 2020), i les sessions ordinàries de Junta de Govern i Ple Municipal mentre es mantingui la situació d’estat d’alarma.

Catorzè. Processos selectius i incorporació de personal de nou ingrés Es posposa la celebració de les proves selectives de tots els processos de selecció i de provisió de llocs de treball i la incorporació de personal de nou ingrés mentre es mantingui la situació d’estat d’alarma.

Quinzè. Viatges Decret d’ Alcaldia

Es limiten al terme municipal els viatges del personal per raó del seu càrrec o desenvolupament de les seves tasques.

Decret d’ Alcaldia Disposició final. Eficàcia, vigència i publicació

 1. Aquesta resolució entra en vigor el dia de la seva publicació i té vigència indefinida fins a la seva derogació, revisió o modificació segons l’evolució de la situació epidemiològica i d’acord amb les instruccions o directrius de l’autoritat sanitària. En tot cas, estarà en vigor durant la vigència de l’estat d’alarma declarat pel RD 463/2020, de 14 de març.
 2. Aquesta resolució es publicarà al lloc web de l’Ajuntament i a la seu electrònica i se li donarà publicitat per tots els mitjans que permetin la seva major difusió.
 3. Donar-ne compte al Ple Municipal de la present resolució la propera sessió que celebri.

Ho mana i signa l’Il·lma. Alcaldessa,

AURORA CARBONELL I ABELLA