El Govern Municipal aprova inicialment un Pressupost de 52 milions d’euros per al 2021

0
617

El Govern Municipal aprova inicialment un Pressupost de 52 milions d’euros per al 2021

Pressupost de 52 milions d’euros per al 2021 . El Pressupost es complementarà amb partides addicionals per atendre necessitats derivades dels efectes de la Covid-19, que permetran disposar al llarg de l’exercici d’un Fons de Contingència Extraordinari i Emergència Social de 8’5 milions d’euros (4’4M € corresponents a pressupost ordinari i 4M€ a romanent).

El primer Ple extraordinari de l’any dóna llum verda també a l’aprovació inicial de modificació puntual del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal al Parc de les Arts 2, a la part sud de l’antic parc aquàtic.

El primer Ple Municipal de l’any ha aprovat inicialment, en una sessió extraordinària celebrada ahir dimecres, un pressupost de 52 milions d’euros (M€) per aquest 2021

2,1 M€ superior al de l’exercici 2020, que inicialment se situava en els 49,9 M€. La proposta ha tirat endavant amb els vots a favor de tots els grups del Govern, les abstencions de Comuns Verds Sitges (CVS) i Nou Horitzó (NH), i els vots en contra de Junts per Sitges (JxS) i Ciutadans Sitges (Cs).

L’alcaldessa de Sitges, Aurora Carbonell, ha definit aquest pressupost com a

“expansiu, realista i responsable perquè entem que aquest 2021 encara serà molt dur, i no sabem què passarà els propers mesos. Ajudar a la ciutadania per a nosaltres és un projecte estrella”. L’alcaldessa ha destacat que “el Pressupost busca l’equilibri entre ingressos i despeses, conscients que tenim romanent que aquest any podem gastar de forma acurada”. La voluntat del Govern ha estat, segons Aurora Carbonell, “que fos un Pressupost participat que ha rebut aportacions tant dels grups polítics del plenari, com del sector privat, entitats i associacions”.

És la primera vegada que el Pressupost Municipal supera el llindar dels 50 milions,

gràcies a la suspensió temporal de la Llei d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera de la despesa de l’Estat, el setembre passat, que deixava sense efecte el Pla Econòmic Financer aprovat pel Ple Municipal. Aquest fet ha permès confeccionar un pressupost de despesa corrent de 45 milions d’euros, per sobre dels 42,8 milions de topall màxim. Que establia la regla estatal. La nova normativa permet també a les entitats locals disposar del romanent de pressupostos anteriors aquest 2021. La quantitat tindrà un volum elevat. Tot i que no és quantificable de forma exacta fins que l’Ajuntament disposi de la liquidació de l’exercici 2020.

El Govern Municipal aposta, tal com ha destacat la regidora d’Hisenda, Carme Almirall,

“per un Pressupost que reflecteix, fidelment i amb realisme, les nostres capacitats com a municipi. És la nostra concepció de bon govern i d’administració responsable i rigorosa dels recursos públics. Estem parlant dels diners de la ciutadania de Sitges i ens ho prenem molt seriosament”. Carme Almirall ha afegit, en relació a la disposició del romanent, que “es tracta d’una oportunitat única que volem i podem aprofitar en benefici de la nostra població”

En aquest context, l’Ajuntament comptarà amb un Pressupost de 52 milions d’euros per al 2021 expansiu,

que garanteixi la solidesa de les finances municipals, i que esta previst que es complementi al llarg de l’exercici amb partides addicionals per import de 8,5 M€, procedents del Fons de Contingència Extraordinari i Emergència Social, un dels projectes prioritaris del Pacte Local per a la Recuperació Socioeconòmica de Sitges. La previsió és també abordar assumptes pendents que requeriran d’un esforç econòmic important com la liquidació del Consorci del Club Natació Sitges o el pagament de sentències producte d’expedients judicialitzats d’anys anteriors, i alhora desenvolupar projectes com el desenvolupament, entre d’altres, del soterrament de l’enllumenat públic de Garraf II (1,4 M€); la fase I de pavimentació del sector de Terramar (1,1 M€); la depuradora del poble de Garraf (0,78 M€); la millora de l’enllumenat de Plans d’Aiguadolç i Emerencià Roig (0,52 m€) o les pantalles acústiques de la nova escola Agnès (0,3 M€)

La màxima prioritat del Pressupost plantejat pel Govern Municipal són les persones,

els sectors econòmics, socials, esportius i culturals afectats per la Covid-19. Amb aquest punt de partida, el capítol de subvencions del Pressupost Municipal incrementa en 1 milió d’euros (un 25% per sobre de les previsions inicials de 2020) les dotacions destinades a persones i empreses. Els increments més notables per regidories són:

Ajuts socials al lloguer d’habitatges. Passa de 0,4 a 0,9 milions d’euros.

Ajuts extraordinaris a comerços i empreses de l’àmbit de Promoció Econòmica i Ocupació. Passen de 0,39 a 0,65 milions d’euros.

i Ajuts extraordinaris al sector turístic, per import de 0,2 milions d’euros.

Reaccions de les formacions polítiques del Ple

Rafel Font, Junts per Sitges: “Tenim davant un Pressupost que han fet poca cosa. Han augmentat 2,2 milions respecte el Pressupost de l’any anterior i xuten pilota endavant dient que ho solucionaran amb el romanent. No podem donar suport a aquest pressupost, perquè no creiem que sigui la brúixola que ha de guiar Sitges. Van a la deriva”.

Manu Rodríguez, Ciutadans Sitges: “No estem d’acord amb el Pressupost que presenten perquè no creiem que pugui respondre a les necessitats sobrevingudes i més sense tenir encara la liquidació del Pressupost 2020, en el que el Govern ha demostrat una manca de gestió en l’execució de les partides i creiem que tornarà a passar el 2021. És continuista”.

Ignasi Rubí, Nou Horitzó: “agraeixo el diàleg entre les dues parts i veig bé partides com les destinades a l’oficina de salut o a la campanya de benestar animal, però em falten projectes com la rehabilitació integral de l’Hort de Can Falç, l’adequació de les dependències de Ràdio Maricel o la instal·lació d’enllumenat a la pista esportiva del costat del Carrefour”.

Carme Gasulla, Comuns Verds Sitges: “”la situació demana un exercici que sigui un escut social i econòmic. El Pressupost té aspectes molt positius i altres molt discutibles. De les nostres propostes han acceptat una bona part i diuen que estudiaran la resta, però hem perdut part de la confiança que teníem en vostès. No admetrem que ens menystinguin i ens abstindrem”.

Despesa i ingressos al Pressupost de 52 milions d’euros per al 2021

El pressupost preveu uns ingressos majoritàriament integrats per tributs i aportacions de caràcter estructural, que suposen més del 75% del total del pressupost. Així com també uns ingressos vinculats a inversions programades a finançar amb crèdit o amb programes FEDER (5M€). En canvi, els ingressos derivats de l’activitat econòmica, com les plusvàlues, llicències urbanístiques, taxa turística o d’activitats, entre d’altres, han quedat sensiblement disminuïts en la previsió per a 2021.

Distribució de la despesa per àrees:

27,5 M€ (52,98%) Serveis Públics bàsics: aplega la despesa en seguretat i mobilitat ciutadana, habitatge i urbanisme, benestar comunitari (residus i neteja viària) i medi ambient

4,18 M€ (8,05%) Actuacions de protecció i promoció social

6,09 M€ (11,71%) Producció de béns públics de caràcter general: inclou Sanitat, Educació, Cultura i Esport.

3,29 M€ (6,33%) Actuacions de caràcter econòmic: recull la despesa en comerç, turisme i transport públic

10,72 M€ (20,62%) Actuacions de caràcter general: incorpora les despeses de funcionament intern com òrgans de govern, serveis de caràcter general i administració financera i tributària

0,24 M€ (0,31%) Deute públic

Previsió d’ingressos:

25,78 M€ (50%) Impostos directes: Impost de Béns Immobles, Plusvàlues, vehicles i activitats econòmiques

1,77 M€ (3,4%) Impostos indirectes: Impost sobre construccions, instal·lacions i obres

8,28 M€ (16%) Taxes, preus públics i altres ingressos: recollida de residus domèstics i comercials, llicències urbanístiques, estacionament de vehicles en zona blava, guals, ocupació de la via pública, multes per infracció. I preus públics per utilització de serveis municipals (escoles bressol i d’adults, ajuda domiciliària, estades esportives i altres. Inclou també 1,5 M€ de quotes urbanístiques de caràcter excepcional

11,25 M€ (21,63%) Transferències corrents: incorpora els ingressos rebuts d’altres administracions en forma d’aportacions o subvencions

3,14 M€ (6,07%) Passius financers

L’aprovació definitiva del Pressupost Municipal serà al febrer.

Les grans xifres del Pressupost de 52 milions d’euros per al 2021

Pressupost de 52 M€

27’5 M€ de despesa en serveis públics

Previsió d’un Fons de contingència i emergència social de 8’5 M€ al llarg de 2021

Modificació puntal del POUM a la zona del parc Aquàtic

La sessió plenària ha aprovat inicialment d’urgència la modificació puntual del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Sitges al carrer de les Corts d’Aragó, al sud de l’antic parc aquàtic.

La proposta va prosperar amb els vots a favor d’Aurora Carbonell, JxS, PSC, Cs, NH i el Margalló; les abstencions d’Eduard Terrado, Carme Almirall i Jaume Monasterio (ERC), i David Martínez (Sitges Grup Independent), i els vots en contra de Guanyem Sitges (GS) i CVS.