Es desistimen els tres darrers lots pendents d’adjudicar a les platges de Sitges

0
653

Lots pendents d’adjudicar a les platges de Sitges

L’Ajuntament de Sitges ha desistimat els tres darrers lots pendents d’adjudicar a les platges de Sitges segons la nota de premsa rebuda amb els acords de Govern d’aquesta setmana

La Junta de govern Local ha aprovat, també, el desistiment dels tres darrers lots pendents d’adjudicar a les platges de Sitges, per motius tècnics, posats de manifest pels serveis jurídics i tècnics municipals. Els lots afectats són: Terramar/La Barra (Lot 5); La Barra (llevant – Lot 6), i Platja Balmins (Lot 12).

L’Ajuntament iniciarà, properament, un nou plec de clàusules per concedir les adjudicacions d’aquests tres lots, perquè puguin iniciar l’activitat per Setmana Santa, coincidint amb el desplegament definitiu de tots els serveis. Tot el pla de treball i el procediment d’adjudicació de lots d’explotació de serveis a les platges es pot consultar a Model de platges (sitges.cat).

Motius ténics del desistiment dels tres darrers lots pendents d’adjudicar a les platges de Sitges

La mesa de contractació ja ha fet públics els motius técnics del desestiment dels tres darrers lots pendents d’adjudicar a les platges de Sitges. Els lots afectats són: Terramar/La Barra (Lot 5); La Barra (llevant – Lot 6), i Platja Balmins (Lot 12).

Segons la mesa hi ha un error ó vici en el plec de clausules es a dir en el plec administratiu el que es demanava era l’import a 5 anys

Existeix un error o vici en el plec de clàusules administratives particulars consistent
en la contradicció entre les clàusules 5.2, 9 i 12.11 (segons les quals l’oferta
econòmica del cànon municipal s’hauria de fer sobre el total de 5 anys) i el model de
proposició que figura com annex
(que sembla indicar que l’oferta a consignar sigui l’import anual).

Però en l’annex 2 es demanava la següent informació

NÚMERO DE LOT: …

  1. Millora del cànon anual (sobre cànon total – 5 anys –). Fins a un màxim de 26
    punts:
    Import anual: …………… … € (IVA exempt) sobre l’import del cànon municipal total.

Es a dir es demanava l’import anual en lloc del’import a 5 anys.

La qüestió és que podrien conèixer la voluntat real del licitador en la seva oferta només consultant-la, i prosseguir-ne la tramitació, però s’acullen a una causa per desistir del procediment.