Evolució de la Covid-19 a Sitges 26/07/2021

0
122

Covid-19 a Sitges 26/07/2021

Evolució de la Covid-19 a Sitges 26/07/2021. Sitges registra 74 casos positius nous en els darrers set dies, segons dades publicades avui pel departament de Salut de la Generalitat de Catalunya

Segons les dades de darrera hora del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, Sitges ha sumat 74 casos positius nous per Covid-19 i en total hi ha 208 casos actius a la vila.

Des que es va iniciar la pandèmia, Sitges ha arribat a un total de 2.567 casos positius.

Fins el passat 25 de juliol, tal com recull el portal dadescovid.cat a Sitges s’han fet 22.691 proves PCR i 5.834 de test d’antígens, sumant un total de 28.525 proves des de l’inici de la pandèmia. La mitjana d’edat de l’històric de la pandèmia a Sitges se situa en els 39’94 anys, tot i que la setmana anterior aquest indicador estava als 35 anys. Des del març de 2020, Sitges ha tingut 71 defuncions per aquest virus.

Covid-19 a Sitges 26/07/2021. A nivell comarcal, el Garraf ha tingut un total de 733 casos nous

confirmats amb PCR o test d’antígens, entre del 16 al 22 de juliol i hi ha 33 ingressats de tota la comarca.

L’Ajuntament recorda que cal mantenir les mesures de seguretat sanitàries vigents, entre les quals portar la mascareta quan no es pugui mantenir la distància social d’1,5 metres amb persones no convivents i cal mantenir-la sempre posada en espais interiors, a banda de rentar-se les mans sovint. A la nit, entre la una de la matinada i les 6 del matí, s’ha decretat el confinament nocturn, que tan sols es pot trencar per motius justificables.

Mesures bàsiques de protecció

Mesures bàsiques de protecció individual i col·lectiva:

HIGIENE

Higiene freqüent de mans.
E Higiene de símptomes respiratoris (evitar tossir directament a l’aire, tapar-se la boca amb la cara interna de l’avantbraç en aquests casos i evitar tocar-se la cara, nas i ulls).
Neteja i desinfecció de les superfícies.

PRÀCTIQUES SOCIALS

Les reunions no poden superar el màxim de 10 persones, llevat que es tracti de convivents.
Restringir les trobades familiars i de caràcter social en espais tancats tant com sigui possible.
Mantenir grups de convivència habitual al més estables possible.
Reduir els contactes socials diaris per evitar la multiplicació de possibles cadenes de transmissió.
Distància física interpersonal de seguretat.
Cridar o cantar afavoreixen la transmissió.

MASCARETA

Ús de la mascareta obligatòria per a totes les persones majors de 6 anys en els casos següents:

En qualsevol espai a l’aire lliure quan no es pugui mantenir una distància mínima d’1,5 metres amb persones no convivents.

En qualsevol espai tancat d’ús públic o obert al públic

Els mitjans de transport aeri, marítim, amb autobús, o per ferrocarril, incloent les andanes i estacions de viatgers, o en telefèric. Així com en els transports públics i privats complementaris de viatgers en vehicles de fins a nou places, inclòs el conductor. Si els ocupants dels vehicles de turisme no conviuen en el mateix domicili. En el cas dels passatgers de vaixells i embarcacions, no serà necessari l’ús de mascaretes quan es trobin dins de la seva cabina, ni en espais exteriors de la nau quan es pugui mantenir la distància de seguretat d’1,5 metres.

En els esdeveniments multitudinaris a l’aire lliure, quan els assistents estiguin drets o si estan asseguts quan no es pugui mantenir 1,5 metres de distància entre persones, excepte grups de convivents.

L’ús de la mascareta és obligatori mentre no s’està menjant o bevent als locals de restauració.

Es recomana utilitzar-la en espais privats, tant oberts com tancats, quan existeixin reunions o una possible confluència de persones no convivents. I en espais a l’aire lliure, especialment en aquells on per l’afluència de persones és difícil controlar que es manté en tot moment la distància física interpersonal.

ESPAIS OBERTS / VENTILATS

Preferència pels espais a l’aire lliure per a la realització d’activitats.
Ventilació correcta dels espais tancats.

BOMBOLLA

Es recomana limitar el contacte social als grups bombolla, és a dir, a grups de persones que es relacionen entre si generant un espai de confiança i seguretat.

La bombolla de convivència és el grup de persones que conviuen sota el mateix sostre. Pot incloure també persones cuidadores i/o de suport.

La bombolla ampliada és el grup de persones de la bombolla de convivència més un altre grup o uns altres grups acotats de persones, sempre les mateixes.

Aquest deure de protecció és igualment exigible a les persones titulars de qualsevol activitat econòmica, empresarial o establiment d’ús públic o que es trobi obert al públic.

Les persones que presentin símptomes compatibles amb la COVID-19 han de contactar amb el sistema públic de salut.

Àmbit territorial i de mobilitat

Resten prohibits els desplaçaments i la circulació per les vies públiques entre les 01.00 hores i les 06.00 hores en els municipis següents:

Municipis de més de 5.000 habitants que, a 15 de juliol de 2021, presenten un índex d’incidència acumulada igual o superior a 400 casos diagnosticats per 100.000 habitants en els darrers 7 dies.
Municipis el terme dels quals es troba total o quasi totalment envoltat per municipis afectats.
Consulta al cercador quins municipis estan afectats.

S’exclouen d’aquesta prohibició els següents desplaçaments de caràcter essencial, que caldrà justificar adequadament amb el certificat autoresponsable de desplaçament:

Desplaçament per assistència sanitària d’urgència i per anar a la farmàcia per raons d’urgència, sempre que sigui la més propera al domicili, així com per assistència veterinària urgent.

Desplaçament de persones treballadores i els seus representants per anar o tornar del centre de treball. Així com aquells desplaçaments en missió inherents al desenvolupament de les funcions pròpies del lloc de treball o de la seva activitat professional o empresarial. S’hi inclouen, en tot cas, els desplaçaments de persones professionals. O voluntàries degudament acreditades per realitzar serveis essencials, sanitaris i socials.

Retorn al domicili de les activitats permeses.

Cura de persones grans, menors d’edat, persones dependents, amb discapacitat o especialment vulnerables per motius inajornables. S’hi inclouen els desplaçaments per necessitats de persones amb trastorns de la conducta, discapacitat o malaltia. Que requereixin activitat a l’exterior per al seu benestar emocional o de salut, quan estigui degudament justificat per professionals sanitaris o socials amb el certificat corresponent.

També s’hi inclouen els desplaçaments necessaris per a la recollida i cura de menors d’edat en cas de progenitors separats, divorciats o amb residència a llocs diferents.

Actuacions urgents davant d’òrgans judicials.

Retorn al lloc de residència habitual després d’haver realitzat les activitats permeses detallades anteriorment.
Cura de mascotes i animals de companyia durant el temps imprescindible i sempre de manera individual en la franja horària compresa entre les 04.00 i les 06.00 hores.

Causa de força major o altra situació de necessitat justificada.

Igualment, durant l’horari de restricció de la mobilitat es permet la circulació de vehicles per als desplaçaments permesos.

La circulació de vehicles per carreteres i vies que transcorrin o travessin l’àmbit territorial dels municipis està permesa sempre que tingui origen i destí fora de qualsevol d’aquests municipis. Així mateix, està sempre permesa la circulació quan es tracti de transport de mercaderies.

A la resta de territoris i horaris, es recomana

Limitar en la mesura que sigui possible els desplaçaments i en la mesura que sigui possible, fer-ho amb la bombolla de convivència.
Respectar les mesures de protecció individual i col·lectiva.

Horaris de tancament

L’horari d’obertura al públic és el corresponent a cada activitat, sense que en cap cas pugui superar:

L’horari màxim de les 22.00 hores en general.
Per a les activitats culturals i esportives, botigues de conveniència, establiments comercials annexos a gasolineres, serveis de restauració, inclosa la recollida a l’establiment i la prestació de serveis a domicili, i salons de jocs, casinos i sales de bingo.L’horari màxim de les 00.30 hores
L’horari màxim de les 00.30 hores per als espectacles públics i establiments d’oci nocturn a partir del qual es disposa de 30 minuts per al desallotjament
La restauració en àrees de servei de vies de comunicació per a professionals de transport no resta subjecta a cap franja horària.