I Premi de contes i narració breu Casino Prado

0
140

I Premi de contes i narració breu Casino Prado

I Premi de contes i narració breu Casino Prado Per tal de fomentar l’ escriptura i d’estimular la creativitat literària dels nens, nenes i joves de Sitges,

el Casino Prado Suburense ha creat i dotat aquest primer premi literari que es regirà per les següents

BASES I Premi de contes i narració breu Casino Prado

 1. TEMA:
  “JO EM QUEDO A CASA“

Experiències i/o vivències, ja siguin verídiques o fictícies, del confinament a casa que ens obliga a fer l’actual Pandèmia del Coronavirus.

 1. FORMAT I IDIOMA
  Contes i/o Narracions Breus inèdites en Llengua Catalana
 2. CANDIDATS/ES
  Podran optar-hi totes els nens/nenes i joves de 8 a 21 anys residents a Sitges o alumnes de qualsevol de les escoles sitgetanes.
 3. CATEGORIES
  Hi haurà tres categories:

Categoria Infantil per els nens i nenes de 8 a 12 anys

Categoria Juvenil pels joves de 13 a 16 anys

Categoria Jove pels nois/noies de 17 a 21 anys

Tots els participants han de ser residents de Sitges o bé ser alumne en qualsevol de les escoles de la població.

 1. EXTENSIÓ I FORMAT
  Categoria Infantil: de dos a cinc fulls màxim

Categories Juvenil i Jove : de 4 fulls mínim a 10 màxim.

Tots ells de mida DIN A4, amb lletra Arial o similar de cos 12 i interlineat de doble espai i numerats

 1. TERMINI I LLOC DE LLIURAMENT
  Per optar al premi caldrà presentar el treball a la secretaria del Casino Prado Suburense, abans del dia 30 de juny de l’any de cada convocatòria.

Els centres educatius de Sitges , que així ho decideixin, també podran fer la recollida de treballs ,

que seran enretirats a les seves secretaries, per part del personal del Casino Prado.

El treball es presentarà amb pseudònim.

A la coberta del treball hi figurarà el títol i el pseudònim. Aquest treball anirà dins d’un sobre gran tancat a l’exterior del qual figurarà: Premi Contes i Narració Breu, el títol del treball i el pseudònim.

A més, dins d’aquest sobre gran hi haurà un sobre petit amb el pseudònim a la coberta del mateix

i a dins hi figuraran les dades personals de l’autor/a , el nom dels pare/mare/tutor , un telèfon de contacte i l’escola en la que està matriculat/ada.

PREMIS I Premi de contes i narració breu Casino Prado

Hi haurà 3 Premis per cadascuna de les categories infantil, juvenil i jove que consistiran en:

1r PREMI

2 entrades per Port aventura o pel Mago Pop o espectacle equivalent i una mensualitat gratuïta per qualsevol activitat del Casino Prado

2n PREMI

Val de compra per abacus de 50 € i una mensualitat gratuïta per qualsevol activitat del Casino Prado

3r PREMI

2 entrades per qualsevol sessió de cinema o teatre programat al Casino Prado i Una mensualitat gratuïta per qualsevol activitat del Prado

JURAT

El Jurat, veredicte el qual serà inapel·lable, el formaran un/a representant del Casino Prado Suburense, un/a representant de la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Sitges, un/a periodista , escriptor/a o poeta/essa de rellevància dins de la societat sitgetana i un/a membre de la comunitat educativa de Sitges.

VEREDICTE

El veredicte es farà públic durant el mes de setembre de l’any en curs.

Es donarà a conèixer a les pàgines de L’Eco de Sitges i a la pàgina web del Casino Prado Suburense.

Si el jurat ho creu convenient, el premi pot ser declarat desert o ex aequo i el seu import dividit entre els diferents treballs. També el Jurat podrà atorgar accèssits en cas que ho consideri oportú.

PROPIETAT I DIFUSIÓ DEL TREBALL

Els treballs guanyadors restaràn en propietat del Casino Prado Suburense que en podrà decidir la seva publicació.

INCOMPATIBILITATS

No s’ admetran treballs presentats a altres certàmens.Si en el termini d’un any l’organització no publica el treball complert o el resum,

l’autor ho podrà fer pel seu compte, fent constar específicament que ha estat premiat amb el Premi de Contes i Narració Breu Casino Prado

ACCEPTACIÓ DE LES BASES I INCIDÈNCIES

La participació en aquest concurs comporta l’acceptació d’aquestes bases i de la resolució del Jurat,

així com els canvis que, com a conseqüència de factors aliens a l’organització, es puguin produir posteriorment.

Correspon al jurat la resolució de qualsevol incidència no prevista en aquestes bases.