L’Ajuntament aprova dues noves ajudes econòmiques per pal·liar els efectes de la Covid-19

0
65

L’Ajuntament aprova dues noves ajudes econòmiques per pal·liar els efectes de la Covid-19

Ajudes econòmiques per pal·liar els efectes de la Covid-19 Els dos ajuts es destinen a petites empreses i autònoms,

i a establiments o empreses que acreditin despeses en higiene i prevenció sanitària, amb una dotació de 100.000 cadascun.

L’Ajuntament de Sitges impulsa dues noves ajudes econòmiques, per valor de 200.000 euros,

destinades a la reactivació dels autònoms i les petites empreses de més de 5 anys, i a cobrir les despeses dels establiments o empreses per a la instal·lació de mesures higièniques i de seguretat derivades de la Covid-19 amb l’objectiu de retornar a l’activitat comercial.

El regidor de Promoció Econòmica, Guillem Escolà, ha refermat “el compromís municipal per estar al costat de totes les empreses i autònoms per ajudar a superar la crisi de la Covid-19.

Per això, hem intentat treure diferents ajuts adaptats en funció de despeses extres realitzades o estructurals (material sanitari o lloguers i subministraments) o

de l’antiguitat del negoci/  professió perquè les problemàtiques són diferents i les despeses que tenen”.

Amb els dos nous ajuts, ja són sis els impulsats per l’administració pública.

“Continuem fent un gran esforç, i aquests dos últims ajuts són per donar suport a totes les empreses i establiments comercials

que han adaptat els seus negocis o activitats a les mesures higièniques i sanitàries d’obligatori compliment per l’actual situació de pandèmia”, ha insistit Guillem Escolà

La sessió plenària, celebrada, divendres passat, va aprovar les dues partides que impulsa la regidoria de Promoció Econòmica,

i que se sumen als altres quatre ajuts econòmics per al lloguer, hipoteca o subministraments dels locals comercials; per fomentar la consolidació dels treballadors autònoms; per a la contractació laboral, i també, per a la creació d’empreses.

i també per obtenir els nous ajuts, caldrà presentar la documentació requerida. Les bases es poden consultar a la pàgina web municipal www.sitges.cat.

AJUTS ECONÒMICS DESTINATS A LA REACTIVACIÓ D’AUTÒNOMS I PETITES EMPRESES DE MÉS DE 5 ANYS

Les ajudes van destinades a cobrir les despeses necessàries per a la reactivació de l’activitat empresarial i professional d’autònoms i petites empreses d’activitats declarades com a no essencials

per l’estat d’alarma i que tinguin una antiguitat superior a cinc anys a 1 de juliol de 2020.

S’entendrà com a reactivació empresarial l’adopció de mesures com les que es relacionen a continuació, entre altres:

inversió en tecnologia com a suport de l’activitat empresarial,

desenvolupament d’aplicacions de venda online,

obtenció de certificacions sanitàries,

assessorament i consultoria per a l’adhesió i/o l’obtenció de la Certificació Biosphere de turisme sostenible,

obtenció d’altres certificacions que avalin la qualitat dels productes i/o serveis,

implementació de sistemes d’eficiència energètica,

adopció de mesures que facilitin la integració del teletreball de manera estable a l’empresa,

incorporació de noves línies complementàries de negoci,

registre de noves patents en relació a les noves línies d’actuació,

etc.

Import de les ajudes:

L’import màxim de subvenció és de 2.500 €.

Concurrència competitiva fins a exhaurir el pressupost de 100.000 €.

Els ajuts s’atorgaran per ordre de puntuació segons els criteris recollits a les bases.

Requisits:

Tenir el domicili fiscal i desenvolupar una activitat econòmica a Sitges.

Tenir tots els permisos exigibles relatius a l’activitat.

Realitzar una activitat declarada no essencial durant l’estat d’alarma.

Portar més de cinc anys consecutius d’activitat a 1 de juliol de 2020, tant les empreses com els autònoms. (no es considerarà interrupció el període comprés en l’estat d’alarma motivada pel COVID 19 sempre i quan s’hagi tornat a reprendre l’activitat al donar-se per finalitzada aquesta situació excepcional)

Estar donat d’alta en el moment de fer la sol·licitud i la justificació de l’ajut.

Estar al corrent de pagament d’impostos i taxes.

Presentar una memòria detallada i/o un pla de reactivació empresarial, amb el pla econòmic-financer detallat, i motivar la necessitat de l’ajut demanat.

Tramitació: A través del portal de tràmits, https://carpeta.sitges.cat.

Termini de sol·licitud:

des de l’endemà de la data de la publicació de la convocatòria en els mitjans oficials i fins a 15 dies hàbils a comptar des d’aquesta data.

Pagament:

Avançament del 75% un cop verificades les dades de la sol·licitud i un 25% un cop es justifiquin les despeses.

Més informació: serveisempresa@sitges.cat

AJUTS A COBRIR LES DESPESES D’INSTA·LACIÓ DEMESURES HIGIÈNIQUES I DE SEGURETAT PER AL RETORN A L’ACTIVITAT COMERCIAL DELS ESTABLIMENTS

Únicament es prendran en consideració per a l’atorgament de l’ajut la compra de material fungiblei les inversions per a la instal·lació de mesures higièniques i de seguretat relacionades amb la gestió i prevenció de la pandèmia Covid-19.

Hi ha dues línies diferenciades d’ajuts:

Línia 1: finançament de les despeses de material fungible: desinfectants i netejadors, estris d’un sol ús, uniformes i roba de treball.

Línia 2: finançament de les despeses d’inversió: mobiliari i/o equipament, mecanismes i/o automatismes, dispositius electrònics, despeses d’instal·lació.

Seran despeses finançables totes aquelles que s’hagin produït des de la declaració de l’estat d’alarma fins la data de finalització del període de presentació de sol·licituds.

Únicament podran sol·licitar l’ajut les persones físiques o jurídiques que siguin titulars d’empreses o establiments amb activitat comercial i seu fiscal al municipi de Sitges.

Resten fora d’aquesta convocatòria aquelles persones físiques o jurídiques que desenvolupen l’activitat al seu domicili habitual.

Pressupost:

  • Línia 1: 35.000 €
  • Línia 2: 65.000 €

Atorgament per concurrència no competitiva.

En el supòsit que l’import total dels ajuts a reconèixer sigui superior al crèdit màxim establert es procedirà al prorrateig entre els beneficiaris de l’ajut.

Import de les ajudes:

L’import finançable serà el 100% del cost de compra del material fungible i d’inversió sense l’IVA.

L’import màxim de l’ajut econòmic extraordinari anirà en funció del nombre de beneficiaris/ries amb dret a l’ajut, quedant establert entre 500 € i 3.000€.

Requisits:

Persones físiques o jurídiques que siguin titulars d’empreses o establiments comercials amb seu fiscal al municipi de Sitges.

Desenvolupar la seva activitat econòmica al municipi de Sitges.

Tenir tots els permisos exigibles relatius a l’activitat.

Estar donat d’alta en el moment de fer la sol·licitud i la justificació de l’ajut.

Estar al corrent de pagament d’impostos i taxes.

Tramitació: A través del portal de tràmits, https://carpeta.sitges.cat.

Termini de sol·licitud: des de l’endemà de la data de la publicació de la convocatòria en els mitjans oficials i fins a 15 dies hàbils a comptar des d’aquesta data.

Pagament:

En un sol pagament si en el moment de la sol·licitud es presenten les factures i els rebuts de pagament.

En dos pagaments, si en el moment de la sol·licitud només es presenta el pressupost o factura. Avançament del 80% un cop verificades les dades de la sol·licitud i un 20% un cop es justifiquin les despeses.

Més informació: serveisempresa@sitges.cat