L’Ajuntament de Sitges aprova inicialment el Pressupost 2020 de 49’9 milions d’euros

0
624

L’Ajuntament de Sitges aprova inicialment el Pressupost 2020 de 49’9 milions d’euros

Pressupost 2020 Els comptes s’han aprovat amb els vots a favor del govern (ERC, SGI i Guanyem Sitges), Comuns-Verds, El Margalló i dos dels regidors del PSC (Xavi Roig i Elisabeth Pérez);

les abstencions del portaveu del PSC, Luis Miguel García, i Junts per Sitges.

Les formacions de Ciutadans i Nou Horitzó hi han votat en contra. 

  • Es crearà una Taula de Seguiment d’Execució del Pressupost per realitzar una tasca de fiscalització i dels acords establerts.  
  • El Pressupost Municipal 2020 prioritza els àmbits d’habitatge, la garantia de drets i qualitat de vida de la ciutadania, model urbà i entorn natural,  i la nova governança, la participació i la convivència.

El ple extraordinari de l’Ajuntament de Sitges, celebrat aquest dimecres, ha aprovat inicialment el pressupost per a 2020,

de 49,9 milions d’euros, amb els vots a favor de l’equip de govern (ERC, SGI i Guanyem Sitges), Comuns-Verds, El Margalló i dos dels regidors del PSC (Xavi Roig i Elisabeth Pérez),

les abstencions del portaveu del PSC, Luis Miguel García, i Junts per Sitges.

Els grups municipals de Ciutadans i Nou Horitzó hi han votat en contra.

La regidora d’Hisenda, organització i Recursos Humans, Carme Almirall, ha destacat

que vam proposar-nos diversos objectius: “Que sigui un pressupost compartit,

que aplegui el màxim nombre de voluntats, que tothom el pugui sentir com a propi

i que s’hi senti reflectit; que doni resposta al projecte de ciutat que es desprèn del Pla d’Actuació Municipal”

i ha afegit que “sigui un pressupost realista perquè respongui a les necessitats de Sitges i la seva ciutadania i a les capacitats reals d’executar-se”.

Carme Almirall també ha volgut fer “un reconeixement a l’anterior Equip de Govern,

i especialment al seu regidor d’Hisenda, Sr. Josep Moliné, per la bona gestió realitzada,

que ens permet avui encarar el pressupost amb unes magnitud econòmiques molt més positives que les que havíem tingut anys enrere”.

La proposta de Pressupost gira entorn la garantia de drets i qualitat de vida de les persones;

el model urbà i l’entorn natural, i la nova governança, la participació i la innovació.  

Els comptes han recollit amb les aportacions de Comuns-Verds, El Margalló i el PSC.

La regidora d’Hisenda, organització i Recursos Humans, Carme Almirall, ha conclòs que

“amb aquest Pressupost ens dotem de les eines que necessitem per bastir un Sitges sostenible, feminista, social i progressista”.

Carme Almirall ha destacat la creació d’una Taula de Seguiment d’execució del Pressupost

“on hi participaran tots els Grups Municipals que donin suport a aquesta proposta i volen treballar per fer-la possible”.

En el torn de les intervencions, la portaveu de Comuns-Verds, Carme Gasulla,

ha posat de manifest que votaran a favor perquè “segur que no són els millors pressupostos,

però són en primer lloc, millors que els hem tingut els darrers anys i, en segon, inicien un camí que per a nosaltres és el correcte el que s’enfronta a la greu problemàtica de l’habitatge a Sitges”

i “a la situació d’emergència climàtica”.

Carme Gasulla ha afirmat que els pressupostos permetran, entre d’altres millores, “fer una aposta clara pels plans d’ocupació”.

Segons Carme Gasulla, “serem exigents més que cal altre grup en fer complir aquest pressupost que volem però comencem a caminar”.

El grup municipal El Margalló ha votat a favor dels pressupostos per a aquest 2020  

després de signar un acord que recull el compromís per incorporar inversions, serveis i ajuts que milloren sensiblement les dotacions previstes en exercicis anteriors,

i perquè preveu partides obertes que permeten mobilitzar recursos addicionals en base als romanents acumulats derivats de l’execució pressupostària,

per a tot el municipi de Sitges, sense descuidar les urgents necessitats del poble de Garraf i del barri de Les Botigues de Sitges.

El pacte preveu “treballar per revertir el dèficit històric d’inversions en infraestructures i serveis a Les Botigues de Sitges i al poble de Garraf

i vetllar per la preservació de la singularitat del poble de Garraf i la qualitat ambiental del seu entorn”.

El PSC ha dividit el seu vot amb dos vots a favor i una abstenció

per “facilitar la tramitació del pressupost tal com havíem acordat amb els grups de govern i amb l’objectiu de poder presentar al·legacions al document”,

segons explica el portaveu del grup.

Per al portaveu del PSC, Luis Miguel García, “aquest és un bon pressupost però encara té molt recorregut”.

Segons Luis Miguel García Sitges necessita “crear ocupació” i projectes adreçats a tota la ciutadania de Sitges

per “tenir una millor qualitat de vida” i afegeix que “també vam demanar incrementar la partida d’habitatge”.

A més el regidor socialista també ha expressat que “hem estat molt valents durant tot aquest temps en tots els escenaris , en totes les taules hem posat Sitges al centre del debat”.

El grup municipal de Junts per Sitges s’ha abstingut en la votació del pressupost.

La seva portaveu, Mònica Gallardo, ha remarcat que “és un pressupost poc ambiciós que no recull la voluntat ni l’actuació política que proclama constantment aquest govern municipal”.

Mònica Gallardo destaca entre altres qüestions que “calia fer una aposta més forta en el pressupost municipal”.

Segons Mònica Gallardo “cap de les partides d’aquest pressupost recull seriosament les propostes d’acord que Junts per Sitges ha  elevat al ple i que han estat aprovades per unanimitat”.

El portaveu de Ciutadans, Manuel Rodríguez, ha explicat que el seu partit ha votat en contra dels pressupostos 2020

perquè “no hi ha capacitat de gestió per part d’aquest equip de govern i ha afegit que és un “pressupost continuista”

i “ens ho venen com un pressupost de transició entre un pressupost que va ser electoralista i que no s’ha acabat d’executar en grans partides”.

Manuel Rodríguez ha anunciat que hi “presentaran esmenes i al·legacions”.

Nou Horitzó ha votat en contra el Pressupost 2020 .

Segons el seu portaveu , Ignasi Rubí, ha començat la seva intervenció comentant que “a nosaltres només ens queda la dignitat”

i ha afegit que “vostès no han volgut mai que Nou Horitzó participés d’aquests pressupostos”.

El regidor ha explicat que “no han volgut que un partit municipalista els donés una estabilitat”.  

L’alcaldessa de Sitges, Aurora Carbonell, ha tancat el torn de les intervencions

agraint les aportacions de tots els grups municipals i ha destacat que “el pressupost és l’instrument polític més important.

Portem mesos treballant-lo i això ha fet que s’hagi enriquit i ampliat gràcies a un ampli debat. Seguirem oberts al diàleg i al consens.

El pressupost aposta per grans canvis com el model energètic, la reducció de les desigualtats,

l’accés a l’habitatge o els cavis tecnològics. Aquests són els nostres grans reptes”.

El Pressupost Municipal 2020

INGRESSOS

Durant l’exercici 2019 s’han ingressat a les arques municipals més de 53 milions d’euros, que suposen un increment sobre les previsions inicials de 2.000.000€.

Aquests ingressos provenen, bàsicament, de conceptes com les plusvàlues, l’Impost Sobre Bens Immobles i l’impost sobre Activitats Econòmiques.

DESPESES

A l’espera de la liquidació definitiva, l’any 2019, l’Ajuntament va aprovar despeses per un import de més de 47 milions d’euros.

Si d’aquesta quantia ajustem les inversions que provenien de l’exercici anterior per import de 3.200.000,

l’execució real ha estat de més de 44 milions d’euros, això suposa una execució, en percentatges, que supera el 86%.

La despesa corrent per habitant al llarg dels quatre últims anys ha anat incrementant-se i s’ha situat al 2019 en 1.460,67 €/habitant.

La previsió per al 2020 és arribar als 1.504,52 €, per sobre la mitjana dels municipis d’entre 20.000 a 50.000 habitants.

El límit a les despeses l’imposa la Llei estatal d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera i el Pla Econòmic Financer vigent.

Evolució de la despesa per àmbits

Grans xifres del pressupost 2020

PRESSUPOST DE 49’9 MILIONS D’EUROS

1.504 € DESPESA PER HABITANT, LA MÉS ALTA DELS DARRERS 4 ANYS

  • 86% EN HABITATGE I URBANISME
  • 22% EN MEDI AMBIENT

i +7’6% ACTUACIONS DE PROTECCIÓ SOCIAL

52,22% DE LA DESPESA MUNICIPAL CORRESPON A SERVEIS PÚBLICS BÀSICS

El Pla d’Actuació Municipal

El pressupost 2020 es basa en el Pla d’Actuació Municipal estructurat en els següents eixos:

Garantia de Drets i Qualitat de Vida

Entre les partides més significatives:

Ajuts Socials al Lloguer d’Habitatges………………………………….417.600,00

Adquisició Habitatge Públic (Ampliable) …………………………….250.000,00

Projecte de Reforma d’Habitatges per a Inclusió………………….50.000,00

Ajuts Rehabilitació Habitatges Lloguer Social……………………….50.000,00

Ajuts Rehabilitació Energètica d’Habitatges………………………… 25.000,00

Es mantenen i consoliden totes les partides pressupostàries vinculades als ajuts socials, i s’incrementen substancialment les següents partides:

Servei d’Ajut a Domicili………………………………500.000,00

Projecte Musica en Comunitat…………………………………………..47.500,00

Projecte Pisos Inclusió………………………………………………………40.000,00

Oficina de Suport Associatiu al Voluntariat………………………….25.000,00

Millores Escoles……………………………………………………………….60.000,00

Increment Subvencions a les Escoles………………………………….20.000,00

També destaca l’increment de 120.000 € respecte l’any anterior, la partida per a Plans d’Ocupació.

Pla de Mesures Socials: per mantenir íntegrament i augmentar la despesa per ajuts socials, i que orientarà els Plans d’Ocupació a activitats de caràcter social i mediambiental i adreçades al quart sector.

Actuacions per a la implantació d’ajuts a favor de la tinença responsable d’animals.

Estudi per a la implantació d’un servei gratuït odontològic i la prova gratuïta de detecció del VIH.

Estudi per a la creació de l’Oficina Local de Salut.

Increment de dotacions per a l’Oficina Local d’Habitatge.

Dotar econòmicament l’estudi d’usos del Patronat, posterior al procés de participació ciutadana.

Model Urbà i Entorn Natural

Vinculades a aquest eix destaquen les següents dotacions pressupostàries:

stació Depuradora Garraf……………………………………………….950.000,00

Manteniment Parcs i Jardins…………………………………………….525.000,00

Contracte Salvament Platges…………………………………………… 428.356,46

Pavimentació Terramar – Primera Fase……………………………..400.000,00

Obres Soterrament Enllumenat Públic Garraf II…………………..400.000,00

Obres Millores Platges ……………………………………………………325.000,00

Millora Enllumenat Plans d’Aiguadolç……………………………….303.374,19

Arranjament Paviment i Voreres……………………………………… 120.000,00

Millora Enllumenat Públic………………………………………………..100.000,00

Reposició Arbrat……………………………………………………………….80.000,00

Nova partida de 175.000 € per a la preservació de l’entorn i la restauració d’espais Naturals en atenció a l’emergència climàtica.

Projecte de renovació energètica dels equipaments municipals.

Suport als 8 punts de la moció contra l’emergència climàtica aprovada pel Ple Municipal

Suport a l’Oficina Verda.

Plans de Millora de voreres, pavimentació i espais verds

Estudi d’aprofitament del Parc del Garraf

Nova Governança , participació i convivència

  • Destaca el seguiment d’implementació del procés de modernització de les estructures municipals i amb el reforçament de la seva organització.

Especial atenció al poble del Garraf i a Les Botigues de Sitges

OBRES DE SOTERRAMENT ENLLUMENAT I TELEFONIA GARRAF II, PRIMERA FASE (400.000,00)

EXECUCIÓ I FINALITZACIO DE LES OBRES DE L’ESTACIÓ DEPURADORA GARRAF (950.000,00)

REDACCIÓ DE PROJECTES I ESTUDIS:

Regeneració i naturalització riera de Vallbona.

Enllumenat Passeig de les Botigues.

Rotonda Avel·lí Artís Gener.

OBRES REMODELACIÓ PASSEIG DE LES BOTIGUES

Revisió del projecte existent.

Negociació amb el Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana per al finançament de les obres.

Plantilla i Relació de Llocs de Treball

Es preveu la cobertura de totes les places vacants d’agent a la Policia Local,  s’incrementa la dotació d’un Inspector per la via pública i s’incorpora un tècnic de Participació Ciutadana, un tècnic per Platges i un tècnic superior per l’àmbit d’Ingressos.

El Pressupost inclou també l’actualització de la Plantilla de Personal i de la Relació de Llocs de Treball.

Les principals novetats són:

  • Els llocs de nova creació.
  • La incorporació d’una plaça d’assessoria reservada a personal eventual.

Pel que fa a la Relació de Llocs de Treball, s’incorporen totes les modificacions de plantilla, s’actualitza l’estructura directiva i s’hi incorpora l’increment del 2% de les retribucions a favor dels empleats públics establerts per Reial Decret Llei 2/2020.

S’ha donat compte als agents socials de totes aquestes modificacions.

A més, s’ha incorporat al Pressupost Municipal la dotació econòmica necessària per permetre, amb el diàleg amb els sindicats presents a la Mesa General de negociació, la concreció de la Segona Fase de la valoració de llocs de treball, i la corresponent actualització de la Relació de Llocs de Treball.