L’Ajuntament de Sitges regula l’us de la Sala d’Art Estudi Vidal

0
316

L’Ajuntament de Sitges regula l’us de la Sala d’Art Estudi Vidal

A partir del dia 1 de Gener l’Ajuntament de Sitges regula l’ús de la Sala d’Art Estudi Vidal

EDICTE

La Junta de Govern Local, en sessió ordinària celebrada el dia 4 de desembre de 2019 va aprovar la modificació de les bases per la utilització de la sala municipal d’art Estudi Vidal

que seguidament es transcriuen, acordant la seva publicació entre d’altres mitjans a un diari local d’ acreditada difusió.

BASES PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA DE LA SALA D’ART ESTUDI VIDAL

Antecedents

Atesa l’alta demanda de sol·licituds per a la utilització de la planta baixa de l’Estudi Vidal, situat al C/ d’en Bosch, núm. 6-8,

l’objecte d’aquestes bases és la de regular-ne la concurrència pel seu ús privatiu i posar en coneixement dels usuaris l’adopció de les següents Mesures

A partir de l’1 de gener de cada any, es posa en funcionament el sistema de reserves

per a la utilització de la planta baixa de l’Estudi Vidal.

Les reserves d’aquest espai s’hauran de comunicar a la Regidoria de Cultura,

mitjançant instància que s’haurà de presentar al Registre General de l’Ajuntament de Sitges, situat a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC), al C/ Nou, núm. 12.

La sol·licitud d’utilització de l’Estudi Vidal s’haurà de fer en el termini de l’any en curs fins la finalització de l’any natural.

El període de reserva de l’Estudi Vidal s’estructura per quinzenes. L’usuari interessat en la seva utilització només podrà efectuar una reserva d’una quinzena a l’any.

Criteris d’assignació

La utilització de la sala municipal d’art Estudi Vidal queda reservada a tots aquells artistes plàstics i gràfics que vulguin exposar la seva obra

sempre que aquesta no inciti a l’odi o a la violència, discrimini per raons de gènere o inclogui un llenguatge sexual explícit.

Queden excloses les sol·licituds que no compleixin amb aquests requisits.

El criteri d’assignació de l’espai serà per ordre de registre d’entrada de les sol·licituds.

Taxes i Condicions d’ús

L’ús de la sala ve subjecte a les següents taxes:

 Per a artistes empadronats a Sitges (€/quinzena) 100,00€
 Per a artistes no empadronats a Sitges (€/quinzena) 300,00€

Els interessats hauran de comptar amb una assegurança pels bens exposats durant el termini de l’activitat.

La utilització d’aquest espai comporta fer-se càrrec de totes les despeses associades a l’ús de l’espai, com ve a ser la neteja, la vigilància i/o el muntatge.

L’Ajuntament es reserva les següents dates per l’exercici 2020, exemptes de reserva, per celebració d’actes d’interès local:

Festival Internacional de PATCHWORK De l’1 a el 15 de març
Scrapbooking / Fira d’Art De l’16 a el 31 de març
Fotomaig De l’1 a l’15 de maig i del 16 a el 31 de maig
Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya D’l’1 a el 31 d’octubre

Tanmateix, l’Ajuntament de Sitges es reserva la potestat de reservar anualment les dates que consideri d’interès públic

per poder dur a terme activitats programades dins el calendari cultural anual.