L’Ajuntament restitueix el projecte d’aparcament de Pins Vens

0
186

L’Ajuntament restitueix el projecte d’aparcament de Pins Vens

Aparcament de Pins Vens El projecte, en adaptació a la qualificació i normativa urbanística, prohibirà provisionalment l’estacionament de vehicles.

L’Ajuntament de Sitges aprova la prohibició d’ús com a aparcament del solar situat al carrer Josep Tarradellas,

adjacent al pavelló de Pins Vens, per adequar-lo a l’actual règim jurídic del sòl.

La restitució implica la provisional prohibició d’accés als vehicles mitjançant la instal·lació de pilones

i la senyalització de prohibició de l’aparcament en aquest espai, a partir del 24 de setembre.

El regidor d’Urbanisme, Eduard Terrado, ha explicat que

“l’Ajuntament portarà a aprovació del projecte la restitució d’aquest espai sense contemplar l’aparcament, responent així a un principi de prudència i legalitat”.

L’Ajuntament ha iniciat una campanya per informar als veïns sobre aquesta mesura

i la necessitat de retirar els vehicles amb cartes anuncis en els portals dels edificis propers a la zona, així com a les persones usuàries del pavelló.

Paral·lelament, Ajuntament i la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Generalitat  treballen les modificacions de planejament necessàries

per ordenar els diferents usos ja existents en aquesta pastilla, perquè el projecte es pugui modificar jurídicament.

La raó és que l’indret es troba en una pastilla de terreny que combina zona verda i d’equipaments, amb una distribució contemplada al POUM que destina l’actual aparcament a zona verda

i, en canvi, destina a zona d’equipaments una lleixa que compren l’àrea on es troben ubicats el Garrofers.

La gestió servirà també per corregir una incongruència detectada entre el POUM de Sitges, aprovat el 2006, i el Pla Territorial Metropolità de Barcelona del 2010.

La voluntat municipal és adaptar el planejament a la realitat física del sòl, per ajustar el sòl urbà i no urbanitzable,

i intercanviar el que és realment zona verda i el sòl destinat històricament a equipament.