L’ajut destinat als treballadors autònoms ja es pot sol·licitar

0
1062

L’ajut destinat als treballadors autònoms ja es pot sol·licitar

Ajut destinat als treballadors autònoms. Els treballadors autònoms, amb més de 12 mesos donats d’alta al RETA, poden presentar fins 28 de juny les sol·licitud de manera telemàtica. Aquest ajut forma part del paquet de mesures extraordinàries impulsades per l’Ajuntament de Sitges. Per fer front a la crisi econòmica generada per la Covid-19.

L’Ajuntament de Sitges, a través de la regidoria de Promoció Econòmica, ha obert aquest dilluns i fins al 28 de juny la convocatòria per sol·licitar un ajut econòmic extraordinari

destinat a fomentar la consolidació d’empreses de persones amb més de 12 mesos donades d’alta al Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA). La partida pressupostària és de 200.000€. I està destinada a activitats econòmiques declarades com a no essencials (hostaleria i restauració (bars, restaurants), equipament personal (bijuteria, complements de moda, etc), parament de la llar, entre d’altres).

Les persones que vulguin optar a l’ajuda hauran de complir un termini superior a 12 mesos com a autònoms en el moment de la sol·licitud,

encara que també podran optar-hi aquells professionals que s’hagin vist obligats a deixar d’exercir o a aturar temporalment la seva activitat durant l’estat d’alarma. En aquest cas, se subvenciona rebut d’autònoms, és a dir, cada mes complet de cotització en el RETA i es concedirà fins a un import màxim de 1.500€ euros per persona. Aquest ajut és compatible amb els altres ajuts municipals que convocarà l’Ajuntament de Sitges i amb els d’altres administracions.

Alhora aquest ajut per a autònoms forma part del paquet de mesures extraordinàries, impulsades per l’Ajuntament de Sitges, destinades a combatre els efectes de la Covid-19. Properament també sortirà una altra convocatòria d’un ajut per a empreses de nova creació que és específic. I dirigit als autònoms de primer any. En aquest cas es subvencionaran aquelles despeses que han fet falta per a la creació de l’empresa ja que els rebuts d’autònoms de 1r any ja vénen bonificats per la seguretat social. En total, l’Ajuntament de Sitges posarà en marxa sis ajuts aquest 2021, dels quals dos ja estan actius.  

Ajuts per a empreses, autònoms i treballadors per a aquest 2021:

Ajuts per a la consolidació d’empreses RETA-fins al 28 de juny

i Ajuts per fomentar l’associacionisme empresarial- fins al 30 de setembre de 2021

Ajuts a la creació d’empreses d’autònoms RETA (autònoms de 1r any-Nous Emprenedors)  (obrirà terminis aviat)

Ajuts a la contractació i millora de l’ocupació  (obrirà terminis aviat)

i Ajuts per reforçar les activitats amb tancament parcial o total de la seva activitat (obrirà terminis aviat)

Ajuts per al lloguer o hipoteca de locals comercials no essencials (obrirà terminis aviat)

El regidor de Promoció Econòmica, Guillem Escolà, destaca que

“des de l’Ajuntament de Sitges continuem al costat de les empreses i autònoms per ajudar-los a superar aquesta crisi provocada per la pandèmia i que continua aquest 2021, tal com vàrem fer durant el 2020. Aquests ajuts, com aquesta primera convocatòria que s’obre pels autònoms, va destinada a ajudar a engegar i potenciar de nou els negocis parats durant tot aquest temps ara que paral·lel comença a reactivar-se l’economia amb l’arribada de visitants i turistes”. Guillem Escolà afegeix que “aquesta és la primera convocatòria del 2021 de tota una sèrie d’ajuts per als autònoms i empreses que en les properes setmanes aniran sortint perquè les persones interessades puguin presentar les seves sol·licituds. Aquest s’ha millorat el procediment amb l’experiència”.  

Les persones interessades poden sol·licitar aquest ajut fins al 28 de juny.

Tota la informació sobre aquest ajut, incloses les bases, es poden consultar a la pàgina web municipal www.sitges.cat o directament a través d’aquest enllaç: https://www.sitges.cat/serveis/promocio-economica/ajudes-extraordinaries-covid-19.

Ajuts a la consolidació d’empreses RETA. Ajut destinat als treballadors autònoms

Ajuts extraordinaris destinats a fomentar la consolidació d’empreses de persones donades d’alta al Règim Especial de Treballadors Autònoms i el caràcter urgent en la tramitació de l’expedient de concurrència no competitiva.

Els ajuts s’atorgaran en funció dels criteris establerts a les bases.

> Requisits:

Persones treballadores incloses en el Règim Especial de Treballadors Autònoms de la Seguretat Social i que segueixin estant donats d’alta en el RETA en el moment de la presentació de la sol·licitud de l’ajut.

Les persones beneficiàries hauran de complir en el moment de la sol·licitud un termini superior a 12 mesos consecutius emmarcats en el Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA).

Aquells professionals que s’hagin vist obligats a deixar d’exercir la seva activitat durant el període d’estat d’alarma. O per les mesures adoptades per les administracions per fer front a la pandèmia. I hagin reprès l’activitat econòmica o la reprenguin un cop aquestes hagin finalitzat, es podran presentar igualment a aquest ajut. I no es comptabilitzarà aquesta aturada forçosa com un incompliment als requisits de la mateixa. Calculant el termini superior a 12 mesos d’alta d’autònoms sense que hagin estat consecutius, en aquest cas.

Que desenvolupi una activitat econòmica al municipi de Sitges i estigui en possessió dels permisos exigibles relatius a l’activitat.

Domicili fiscal en el terme municipal de Sitges, per autònoms amb domicili fiscal fora del terme municipal de Sitges podran optar a l’ajut. Sempre i quan el nombre de treballadors contractats per compte d’altri per desenvolupar l’activitat econòmica no sigui superior a 12 treballadors a l’empresa en el moment de la sol·licitud

No estar compresa/ès en cap dels supòsits previstos a l’article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

Trobar-se al corrent del compliment de les obligacions tributaries i la Seguretat Social.

No haver estat sancionada/at, per resolució ferma amb la pèrdua de la possibilitat d’obtenir ajuts i/o subvencions.

No haver estat sancionada/at, per resolució ferma de conformitat amb el Text Refós de la Llei d’infraccions i sancions en l’ordre social aprovat per RD Leg 5/2000, de 4 d’agost

Desenvolupar, a criteri de l’Ajuntament de Sitges, una activitat lícita que no suposi discriminació, no atempti contra la dignitat i igualtat de les persones, no fomenti la violència ni vagi contra els drets humans ni dels animals. No portar a terme accions que siguin il·legals, nocives, perilloses o molestes ni que puguin ferir la sensibilitat de les persones i/o de les empreses.

Exercir una activitat econòmica declarada com a servei No essencial pel Decret Llei 27/2020, de 13 de juliol de 2020 de modificació de la Llei 18/2009, de 22 d’octubre, de salut pública. I d’adopció de mesures urgents. Per fer front al risc de brots de la covid-19 i que es trobi descrita en l’annex 1 d’aquestes bases.

Ser titular d’un compte bancari on rebre l’import de l’ajut.

Import de les ajudes: L’import màxim  de subvenció és de 1.500€.


> Tramitar

Termini de sol·licitud: del 31 de maig al 28 de juny

. Tràmit de la convocatòria 

> Documents

· Bases de l’Ajut publicat a la Seu Electrònica

. Edicte de la convocatòria 


> Més informació Ajut destinat als treballadors autònoms:

nivell10@sitges.cat