L’Estat Espanyol declara l’Estat d’Alarma

0
553

L’Estat Espanyol declara l’Estat d’Alarma

Estat d’Alarma Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.

L’Organització Mundial de la Salut va elevar el 11 de març de 2020 la situació d’emergència de salut pública ocasionada pel COVID-19 a pandèmia internacional.

La rapidesa en l’evolució dels fets, a escala nacional i internacional, requereix l’adopció de mesures immediates i eficaces per fer front a aquesta conjuntura.

Article 1. Declaració de l’estat d’alarma.

A l’empara del que disposa l’article quart, apartats b) i d), de la Llei Orgànica 4/1981, d’1 de juny, dels estats d’alarma, excepció i lloc,

es declara l’estat d’alarma per tal d’afrontar la situació d’emergència sanitària provocada pel coronavirus COVID-19.

Article 2. Àmbit territorial.

La declaració d’estat d’alarma afecta tot el territori nacional.

Article 3. Durada Estat d’Alarma.

La durada de l’estat d’alarma que es declara pel present Reial decret és de quinze dies naturals.

Article 4. Autoritat competent.

A l’efecte de l’estat d’alarma, l’autoritat competent és el Govern.

2.- Per a l’exercici de les funcions a què es fa referència en aquest Reial decret, sota la superior direcció de President de Govern, seran autoritats competents delegades, en les seves respectives àrees de responsabilitat:

a) La ministra de Defensa.

b) El ministre de l’Interior.

c) El ministre de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana.

d) El ministre de Sanitat.

Així mateix, en les àrees de responsabilitat que no recaiguin en la competència d’algun dels ministres indicats
en els paràgrafs a), b) o c), és autoritat competent delegada el ministre de Sanitat.

Els ministres designats com a autoritats competents delegades en aquest Reial decret queden habilitats per dictar les ordres, resolucions, disposicions i instruccions interpretatives que, en l’esfera específica de la seva actuació,

siguin necessaris per a garantir la prestació de tots els serveis, ordinaris o extraordinaris, amb vista a la protecció de persones, béns i llocs,

mitjançant l’adopció de qualsevol de les mesures previstes a l’article 11 de la Llei Orgànica 4/1981, d’1 de juny.

Els actes, disposicions i mesures a què es refereix el paràgraf anterior es poden adoptar d’ofici o a sol·licitud motivada de les autoritats autonòmiques

i locals competents, d’acord amb la legislació aplicable en cada cas i han de prestar atenció a les persones vulnerables.

Per a això, no serà necessària la tramitació de procediment administratiu.

Durant la vigència de l’estat d’alarma queda activat el Comitè de situació que preveu la disposició addicional primera de la Llei 36/2015, de 28 de setembre, de Seguretat Nacional, com a òrgan de suport a el Govern en la seva condició d’autoritat competent.

Article 5. Col·laboració amb les autoritats competents delegades.

Els integrants de les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat, els cossos de policia de les comunitats autònomes i de les corporacions locals quedaran sota les ordres directes de l’Ministre de l’Interior,

a l’efecte d’aquest Reial decret, en el que sigui necessari per a la protecció de persones, béns i llocs, poden imposar serveis extraordinaris per la seva durada o per la seva naturalesa.

2.-Els agents de l’autoritat podran practicar les comprovacions en les persones, béns, vehicles, locals i establiments que siguin necessàries per comprovar

i, si escau, impedir que es portin a terme els serveis i activitats suspeses en aquest Reial decret, excepte les expressament exceptuades.

Per a això, poden dictar les ordres i prohibicions necessàries i suspendre les activitats o serveis que s’estiguin duent a terme.

Amb aquesta finalitat, la ciutadania té el deure de col·laborar i no obstaculitzar la tasca dels agents de l’autoritat en l’exercici de les seves funcions.

En aquelles comunitats autònomes que compten amb cossos policials propis, les Comissions de Seguiment i Coordinació

previstes en les respectives juntes de seguretat han d’establir els mecanismes necessaris per assegurar que assenyalen els dos apartats anteriors.

Els serveis d’intervenció i assistència a emergències de protecció civil definits en l’article 17 de la Llei 17/2015, de 9 de juliol,

de el Sistema Nacional de Protecció Civil, actuaran sota la dependència funcional de l’Ministre de l’Interior.

El ministre de l’Interior pot dictar les ordres, resolucions, disposicions i instruccions que consideri necessàries

a tots els subjectes inclosos en l’àmbit d’aplicació de la Llei 5/2014, de 4 d’abril, de seguretat privada.

Per a l’eficaç compliment de les mesures incloses en el present Reial decret, les autoritats competents delegades poden requerir l’actuació de les Forces Armades,

de conformitat amb el que preveu l’article 15.3 de la Llei Orgànica 5/2005, de 17 de novembre, de la defensa nacional.

Article 6. Gestió ordinària dels serveis.

Cada Administració conservarà les competències que li atorga la legislació vigent en la gestió ordinària dels seus serveis per a adoptar les mesures que consideri necessàries

en el marc de les ordres directes de l’autoritat competent als efectes de l’estat d’alarma i sense perjudici del que estableixen els articles 4 i 5.

Article 7. Limitació de la llibertat de circulació de les persones.

Durant la vigència de l’estat d’alarma les persones únicament podran circular per les vies d’ús públic per a la realització de les següents activitats:

a) Adquisició d’aliments, productes farmacèutics i de primera necessitat.

b) Assistència a centres, serveis i establiments sanitaris.

c) Desplaçament a el lloc de treball per efectuar la seva prestació laboral, professional o empresarial.

d) Retorn a el lloc de residència habitual.

e) Assistència i cura a majors, menors, dependents, persones amb discapacitat o persones especialment vulnerables.

f) Desplaçament a entitats financeres i d’assegurances.

g) Per causa de força major o situació de necessitat.

h) Qualsevol altra activitat de naturalesa anàloga que haurà de fer-se individualment, llevat que s’acompanyi a persones amb discapacitat o per una altra causa justificada.

Igualment, es permetrà la circulació de vehicles particulars per les vies d’ús públic per a la realització de les activitats referides en l’apartat anterior o per al proveïment en gasolineres o estacions de servei.

En tot cas, en qualsevol desplaçament s’han de respectar les recomanacions i obligacions dictades per les autoritats sanitàries.

El ministre de l’Interior pot acordar el tancament a la circulació de carreteres o trams d’elles per raons de salut pública, seguretat o fluïdesa de l’trànsit o la restricció en elles de l’accés de determinats vehicles pels mateixos motius.

Quan les mesures a què es refereixen els paràgrafs anteriors s’adoptin d’ofici s’informarà prèviament a les administracions autonòmiques
que exerceixen competències d’execució de la legislació de l’Estat en matèria de trànsit, circulació de vehicles i seguretat viària.

Les autoritats estatals, autonòmiques i locals competents en matèria de trànsit, circulació de vehicles i seguretat vial garantiran la divulgació entre la població de les mesures que puguin afectar el trànsit rodat.

Article 8. Requisas temporals i prestacions personals obligatòries.

De conformitat amb el que disposa l’article 11 b) de la Llei Orgànica 4/1981, d’1 de juny, les autoritats competents delegades poden acordar, d’ofici o a sol·licitud de les comunitats autònomes o de les entitats locals,

que es practiquin requises temporals de tot tipus de béns necessaris per al compliment dels fins que preveu aquest Reial decret, en particular per a la prestació dels serveis de seguretat o dels operadors crítics i essencials.

Quan la requisa s’acordi d’ofici, s’informarà prèviament a l’Administració autonòmica o local corresponent.

2.- En els mateixos termes es pot imposar la realització de prestacions personals obligatòries imprescindibles per a la consecució dels fins d’aquest Reial decret.

Article 9. Mesures de contenció en l’àmbit educatiu i de la formació.

Se suspèn l’activitat educativa presencial a tots els centres i etapes, cicles, graus, cursos i nivells d’ensenyament contemplats en l’article 3 de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació,

inclosa l’ensenyament universitari, així com qualssevol altres activitats educatives o de formació impartides en altres centres públics o privats.

Durant el període de suspensió es mantindran les activitats educatives a través de les modalitats a distància i «on line», sempre que sigui possible.

Article 10. Mesures de contenció en l’àmbit de l’activitat comercial, equipaments culturals, establiments i activitats recreatius, activitats d’hostaleria i restauració, i altres addicionals.

Se suspèn l’obertura a públic dels locals i establiments minoristes, a excepció dels establiments comercials minoristes de

alimentació, begudes, productes i béns de primera necessitat, establiments farmacèutics, metges, òptiques i productes ortopèdics, productes higiènics, perruqueries, premsa i papereria,

combustible per a l’automoció, estancs, equips tecnològics i de telecomunicacions, aliments per a animals de companyia, comerç per internet, telefònic o correspondència, tintoreries i bugaderies.

Se suspèn qualsevol altra activitat o establiment que segons el parer de l’autoritat competent pugui suposar un risc de contagi.

La permanència en els establiments comercials l’obertura estigui permesa ha de ser l’estrictament necessària perquè els consumidors puguin realitzar l’adquisició d’aliments i productes de primera necessitat, quedant suspesa la possibilitat de consum de productes en els propis establiments.

En tot cas, s’evitaran aglomeracions i es controlarà que consumidors i empleats mantinguin la distància de seguretat de al menys un metre per tal d’evitar possibles contagis.

Se suspèn l’obertura a públic dels museus, arxius, biblioteques, monuments, així com dels locals i establiments en els quals es desenvolupin espectacles públics, les activitats esportives i de lleure indicats a l’annex d’aquest Reial decret.

Es suspenen les activitats d’hostaleria i restauració, podent prestar-se exclusivament serveis de lliurament a domicili.

I Es suspenen així mateix les revetlles, desfilades i festes populars.

Article 11. Mesures de contenció en relació amb els llocs de culte i amb les cerimònies civils i religioses.

L’assistència als llocs de culte i a les cerimònies civils i religioses, incloses les fúnebres, es condicionen a l’adopció de mesures organitzatives consistents en evitar aglomeracions de persones,

en funció de les dimensions i característiques dels llocs, de tal manera que es garanteixi als assistents la possibilitat de respectar la distància entre ells de, al menys, un metre.

Article 12. Mesures dirigides a reforçar el Sistema Nacional de Salut en tot el territori nacional.

Totes les autoritats civils sanitàries de les administracions públiques del territori nacional, així com els altres funcionaris i treballadors a l’servei de les mateixes,

quedaran sota les ordres directes de l’Ministre de Sanitat en el que sigui necessari per a la protecció de persones, béns i llocs, poden imposar serveis extraordinaris per la seva durada o per la seva naturalesa.

Sense perjudici de l’anterior, les administracions públiques autonòmiques i locals mantindran la gestió, dins del seu àmbit de competència, dels corresponents serveis sanitaris, assegurant en tot moment el seu adequat funcionament.

El ministre de Sanitat es reserva l’exercici de totes les facultats que siguin necessàries per garantir la cohesió i equitat en la prestació de l’esmentat servei.

Especialment, s’ha d’assegurar la plena disposició de les autoritats civils responsables de l’àmbit de salut pública,

i dels empleats que prestin servei en el mateix.

Aquestes mesures també han de garantir la possibilitat de determinar la millor distribució en el territori de tots els mitjans tècnics i personals, d’acord amb les necessitats que es posin de manifest en la gestió d’aquesta crisi sanitària.

Les autoritats competents delegades exerciran les seves facultats a fi d’assegurar que el personal i els centres i establiment sanitaris de caràcter militar contribueixin a reforçar el Sistema Nacional de Salut en tot el territori nacional.

Així mateix, el ministre de Sanitat pot exercir aquelles facultats que siguin necessàries a aquests efectes respecte dels centres, serveis i establiments sanitaris de titularitat privada.

Article 13. Mesures per a l’assegurament de l’subministrament de béns i serveis necessaris per a la protecció de la salut pública.

El ministre de Sanitat podrà:

Impartir les ordres necessàries per assegurar el proveïment de l’mercat i el funcionament dels serveis dels centres de producció afectats pel desproveïment de productes necessaris per a la protecció de la salut pública.

Intervenir i ocupar transitòriament indústries, fàbriques, tallers, explotacions o locals de qualsevol naturalesa, inclosos els centres, serveis i establiments sanitaris de titularitat privada,

així com aquells que desenvolupin la seva activitat en el sector farmacèutic.

Practicar requises temporals de tot tipus de béns i imposar prestacions personals obligatòries en els casos en què resulti necessari per a l’adequada protecció de la salut pública, en el context d’aquesta crisi sanitària.

Article 14. Mesures en matèria de transports.

En relació amb tots els mitjans de transport, qualsevol que sigui l’Administració competent sobre els mateixos, s’aplicarà el següent:

El ministre de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana queda habilitat per a dictar els actes i disposicions que, en l’esfera específica de la seva actuació, siguin necessaris per a establir condicions als serveis de mobilitat, ordinaris o extraordinaris, amb vista a la protecció de persones, béns i llocs.

Els actes, disposicions i mesures a què es refereix el paràgraf a) anterior es poden adoptar d’ofici o a sol·licitud motivada de les autoritats autonòmiques i locals competents,

d’acord amb la legislació aplicable en cada cas. Per a això no serà necessària la tramitació de procediment administratiu.

Així mateix, s’adopten les següents mesures aplicables al transport interior:

a) En els serveis de transport públic de viatgers per carretera, ferroviaris, aeri i marítim que no estan sotmesos a contracte públic o obligacions de servei públic (OSP), els operadors de transport reduiran l’oferta total d’operacions a, a l’almenys, un 50%. Per resolució de l’Ministre de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana es podrà modificar aquest percentatge i establir condicions específiques a l’respecte.

b) Els serveis de transport públic de viatgers per carretera, ferroviaris, aeri i marítim de competència estatal que estan sotmesos a contracte públic o OSP reduiran la seva oferta total d’operacions en, al menys, els següents percentatges:

i. Serveis ferroviaris de mitja distància: 50%.

ii. Serveis ferroviaris mitja distància-AVANT: 50%.

iii. Serveis regulars de transport de viatgers per carretera: 50%.

iv. Serveis de transport aeri sotmesos a OSP: 50%.

v. Serveis de transport marítim sotmesos a contracte de navegació: 50%.

Els serveis ferroviaris de rodalies mantindran la seva oferta de serveis.

Per resolució de l’Ministre de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana es podran modificar els percentatges de reducció dels serveis referits anteriorment i establir condicions específiques a l’respecte.

En aquesta resolució es tindrà en compte la necessitat de garantir que els ciutadans puguin accedir als seus llocs de treball i els serveis bàsics en cas necessari.

c) Els serveis de transport públic de viatgers per carretera, ferroviaris i marítim de competència autonòmica o local que estan sotmesos a contracte públic o OSP, o siguin de titularitat pública, mantenen la seva oferta de transport.

El ministre de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana i les autoritats autonòmiques i locals amb competències en matèria de transports podran establir un percentatge de reducció de serveis

en cas que la situació sanitària així ho aconselli, així com altres condicions específiques de prestació dels mateixos.

A l’adoptar aquestes mesures es tindrà en compte la necessitat de garantir que els ciutadans puguin accedir als seus llocs de treball i els serveis bàsics en cas necessari.

d) Sense perjudici del que estableixen els paràgrafs a), b) ic) s’establiran uns criteris específics per al transport entre la Península i els territoris no peninsulars, així com per al transport entre illes.

e) En relació amb tots els mitjans de transport, els operadors de servei de transport de viatgers queden obligats a realitzar una neteja diària dels vehicles de transport, d’acord amb les recomanacions que estableixi el Ministeri de Sanitat.

f) Els sistemes de venda de bitllets online han d’incloure durant el procés de venda dels bitllets un missatge prou visible en què es desaconselli viatjar excepte per raons inajornables. Per ordre d’el ministre de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana es podran establir les característiques i contingut d’aquest anunci.

g) En aquells serveis en què el bitllet atorga una plaça de seient o cabina, els operadors de transport prendran les mesures necessàries per a procurar la màxima separació possible entre els passatgers.

Els operadors de transport duran a terme els ajustos necessaris

per complir amb els percentatges establerts en aquest article de la forma el més homogèniament possible entre els diferents serveis

que presten i podran plantejar a l’Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana totes les qüestions requereixin interpretació o aclariment.

Si per raons tècniques o operatives no resulta viable l’aplicació directa dels percentatges establerts des del primer dia, s’ha de dur a terme l’ajust més ràpid possible dels serveis, que no podrà durar més de cinc dies.

Per resolució de l’Ministre de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana s’establiran les condicions necessàries per facilitar el transport de mercaderies en tot el territori nacional, a fi de garantir l’abastament.

Les autoritats competents delegades podran adoptar totes aquelles mesures addicionals necessàries per limitar la circulació de mitjans de transport col·lectius que resultin necessàries i proporcionades per a preservar la salut pública.

Article 15. Mesures per garantir l’abastament alimentari.

Les autoritats competents delegades d’adoptar les mesures necessàries per garantir:

a) L’abastament alimentari en els llocs de consum i el funcionament dels serveis dels centres de producció, permetent la distribució d’aliments des de l’origen fins als establiments comercials de venda a consumidor, incloent magatzems, centres logístics i mercats en destinació.

En particular, quan resultés necessari per raons de seguretat,
es pot acordar l’acompanyament dels vehicles que realitzen el transport dels béns esmentats.

b) Quan sigui necessari, l’establiment de corredors sanitaris per permetre l’entrada i sortida de persones, matèries primeres i productes elaborats amb destinació o procedents d’establiments en els quals es produeixin aliments, incloses les granges, llotges, fàbriques de pinsos per a alimentació animal i els escorxadors.

Així mateix, les autoritats competents podran acordar la

intervenció d’empreses o serveis, així com la mobilització de les forces i cossos de seguretat de l’Estat i de les Forces Armades per tal d’assegurar el bon funcionament del que disposa el present article.

Article 16. Trànsit duaner.

Les autoritats competents delegades d’adoptar les mesures necessàries per garantir el trànsit duaner en els punts d’entrada o punts d’inspecció fronterera ubicats en ports o aeroports.

Referent a això s’atendrà de manera prioritària els productes que siguin de primera necessitat.

Article 17. Garantia de subministrament d’energia elèctrica, productes derivats de l’petroli i gas natural.

Les autoritats competents delegades poden adoptar les mesures necessàries per a garantir el subministrament d’energia elèctrica, de productes derivats de l’petroli,

així com de gas natural, d’acord amb el que preveu l’article 7 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, de l’sector Elèctric, i en els articles 49 i 101 de la Llei 34/1998, de 7 d’octubre, de el sector d’hidrocarburs.

Article 18. Operadors crítics de serveis essencials.

Els operadors crítics de serveis essencials que preveu la Llei 8/2011, de 28 d’abril, per la qual s’estableixen mesures per a la protecció d’infraestructures crítiques,

d’adoptar les mesures necessàries per a assegurar la prestació dels serveis essencials que els són propis.

Aquesta exigència serà igualment adoptada per aquelles empreses i proveïdors que, sense tenir la consideració de crítics, són essencials per assegurar l’abastament de la població i els propis serveis essencials.

Article 19. Mitjans de comunicació de titularitat pública i privada.

Els mitjans de comunicació social de titularitat pública i privada estan obligats a la inserció de missatges, anuncis i comunicacions que les autoritats competents delegades, així com les administracions autonòmiques i locals, consideren necessari emetre.

Article 20. Règim sancionador.

L’incompliment o la resistència a les ordres de les autoritats competents en l’estat d’alarma serà sancionat d’acord amb les lleis, en els termes que estableix l’article 10 de la Llei Orgànica 4/1981, d’1 de juny.

Disposició addicional primera. Personal estranger acreditat com a membre de les missions diplomàtiques.

Queda exceptuat de les limitacions a la llibertat de circulació el personal estranger acreditat com a membre de les missions diplomàtiques, oficines consulars i organismes internacionals situats a Espanya,

tant per a desplaçaments dins del territori nacional, com al seu país d’origen o a tercers estats, en els quals es trobi igualment acreditat, sempre que es tracti de desplaçaments vinculats a l’exercici de funcions oficials.

Disposició addicional segona. Suspensió de terminis processals.

Es suspenen termes i se suspenen i interrompen els terminis previstos en les lleis processals per a tots els ordres jurisdiccionals. El còmput dels terminis es reprendrà en el moment en què perdi vigència el present Reial decret o, si s’escau, les pròrrogues de la mateixa.

En l’ordre jurisdiccional penal la suspensió i interrupció no s’aplicarà als procediments d’habeas corpus, a les actuacions encomanades als serveis de guàrdia,

a les actuacions amb detingut, a les ordres de protecció, a les actuacions urgents en matèria de vigilància penitenciària i a qualsevol mesura cautelar en matèria de violència sobre la dona o menors.

Així mateix, en fase d’instrucció, el jutge o tribunal competent pot acordar

la pràctica d’aquelles actuacions que, pel seu caràcter urgent, siguin inajornables.

En relació amb la resta d’ordres jurisdiccionals la interrupció

a la qual es refereix l’apartat primer no és aplicable als supòsits següents:

a) El procediment per a la protecció dels drets fonamentals de la persona que preveuen els articles 114 i següents de la Llei 29/1998, de 13 de juliol,

reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, ni a la tramitació de les autoritzacions o ratificacions judicials

que preveu l’article 8.6 de l’esmentada llei.

b) Els procediments de conflicte col·lectiu i per a la tutela dels drets fonamentals i llibertats públiques que regula la Llei 36/2011, de 10 d’octubre, reguladora de la jurisdicció social.

c) L’autorització judicial per a l’internament no voluntari per raó de trastorn psíquic que preveu l’article 763 de la Llei 1/2000, de 7 de gener, d’enjudiciament civil.

d) L’adopció de mesures o disposicions de protecció de el menor que preveu l’article 158 de el Codi Civil.

No obstant el que disposen els apartats anteriors, el jutge o tribunal pot acordar la pràctica de qualssevol actuacions judicials

que siguin necessàries per evitar perjudicis irreparables en els drets i interessos legítims de les parts en el procés.

Disposició addicional tercera. Suspensió de terminis administratius.

Es suspenen termes i s’interrompen els terminis per a la tramitació dels procediments de les entitats de sector públic. El còmput dels terminis es reprendrà en el moment en què perdi vigència el present Reial decret o, si s’escau, les pròrrogues de la mateixa.

La suspensió de termes i la interrupció de terminis s’aplicarà a tot el sector públic definit en la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de l’procediment administratiu comú de les administracions públiques.

No obstant l’anterior, l’òrgan competent pot acordar,
mitjançant resolució motivada, les mesures d’ordenació i instrucció estrictament necessàries

per evitar perjudicis greus en els drets i interessos de la persona interessada en el procediment

i sempre que aquest manifesti la seva conformitat, o quan l’interessat manifesti la seva conformitat amb que no se suspengui el termini.

Aquesta disposició no afecta els procediments i resolucions a què fa referència l’apartat primer,

quan aquests vinguin referits a situacions estretament vinculades als fets justificatius de l’estat d’alarma.

Disposició addicional quarta. Suspensió de terminis de prescripció i caducitat. Estat d’Alarma

Els terminis de prescripció i caducitat de qualssevol accions i drets quedaran suspesos durant el termini de vigència de l’estat d’alarma i, si escau, de les pròrrogues que es adoptessin.

Disposició addicional cinquena. Caràcter d’agent de l’autoritat dels membres de les Forces Armades. Estat d’Alarma

D’acord amb la disposició addicional tercera de la Llei 39/2007, de 19 de novembre, de la Carrera Militar, en relació amb els articles 15.3 i 16 e) de la Llei Orgànica 5/2005, de 17 de novembre, de la Defensa Nacional,

els membres de les Forces Armades en l’exercici de les funcions que preveu aquest Reial decret tenen caràcter d’agents de l’autoritat.

Disposició final primera. Estat d’Alarma Ratificació de les mesures

adoptades per les autoritats competents de les administracions públiques.

Queden ratificades totes les disposicions i mesures adoptades prèviament per les autoritats competents de les comunitats autònomes

i de les entitats locals en ocasió de l’coronavirus COVID-19, que continuaran vigents i produiran els efectes previstos en elles, sempre que resultin compatibles amb aquest Reial decret.

La ratificació prevista en aquesta disposició s’entén sense perjudici de la ratificació judicial prevista a l’article 8.6.2.º de la Llei 29/1998, de 13 de juliol.

Disposició final segona. Habilitació. Estat d’Alarma

Durant la vigència de l’estat d’alarma declarat per aquest Reial decret el Govern podrà dictar successius decrets que modifiquen o amplien les mesures establertes en aquest,

dels quals haurà de donar compte a al Congrés dels Diputats d’acord amb el que preveu l’article octavo.dos de la Llei Orgànica 4/1981, d’1 de juny.

Disposició final tercera. Entrada en vigor. Estat d’Alarma

El present Reial decret entra en vigor en el moment de la seva publicació en el «Butlletí Oficial de l’Estat».

Madrid, el 14 de març de 2020.