PACTE DE GOVERN MUNICIPAL SITGES 2019-2023

0
1332

Tot el PACTE DE GOVERN MUNICIPAL SITGES 2019-2023

Reunits per una banda, n’ Aurora Carbonell i Abella, en representació del partit polític Esquerra Republicana de Catalunya a Sitges (ERC) , d’altre banda en, David Martínez Lluís, en representació del partit polític, Sitges Grup Independent (Sitges GI) i per altre banda, en Xavier Salmerón i Carbonell, en representació de Guanyem Sitges ;

i tots tres d’acord amb la militància de les seves formacions

MANIFESTEN :

Que en les darreres eleccions municipals del 26 de maig cap formació política de les que es presentaven al municipi va obtenir majoria absoluta, per aquest motiu i per tal de garantir la governabilitat de l’administració municipal,

les organitzacions polítiques signants del present document acorden establir un pacte de govern per al mandat 2019-2023.

Que de l’anàlisi dels resultats se’n desprèn que Sitges és majoritàriament d’esquerres, progressista i amb una forta càrrega municipalista.

y que, per tant, és el moment d’iniciar una nova etapa política on es posi Sitges al centre des d’una perspectiva social, ecologista i feminista.

Que la fragmentació del ple demanarà, durant tota la legislatura, arribar a grans consensos per la vila i que,

per tant, les forces signants mantenen la mà estesa al diàleg a totes aquelles que vulguin sumar i arribar acords per a Sitges.

Que cal generar un govern fort i cohesionat, amb màxima confiança entre les persones que el conformaran

i amb màxima transparència entre aquestes i amb la ciutadania.

Que el moment que vivim com a país necessitarà de respostes del plenari de l’Ajuntament i el republicanisme haurà d’assumir-les,

respectant el caràcter municipalista d’algunes de les forces signants del present acord de govern.

Que és el moment per iniciar un govern transformador, que superi les dinàmiques històriques d’alternances de poder entre dues úniques formacions

i que es caracteritzi per fer una política propera a les sitgetanes i sitgetans.

Que aquest govern transformador també ha de preparar el Sitges del futur assumint grans reptes com l’accés a l’habitatge, el desenvolupament dels equipaments i desplegament de polítiques públiques de participació.

Aquest acord es basarà en el següent:

P A C T E S

1.- Àmbit programàtic

Després d’haver analitzat amb profunditat els programes electorals d’ERC, Sitges GI i Guanyem Sitges i haver constatat les seves àmplies coincidències, s’estableix:

● El Pla d’Actuació que el futur govern es proposa impulsar pels propers quatre anys, on hi constaran les prioritats d’actuació, el temps d’execució aproximat d’aquestes i els indicadors pertinents per a fer-ne seguiment i facilitar la rendició de comptes.

● Aquest Pla d’Actuació serà complementat i ampliat pel Pla de Mandat que serà redactat i presentat pel govern local abans de finalitzar l’any 2019.

Pla d’actuació per àmbits:

Habitatge :

Buscar solucions immediates a l’emergència habitacional a través de l’impuls d’ajudes al lloguer, els incentius a les persones propietàries per a què destinin les seves propietats al lloguer social i la compra d’habitatges per a ampliar la borsa pública de lloguer social, tot gestionat des de l’Oficina Local de l’Habitatge.

Agilitzar la construcció de nova promoció d’Habitatge de Protecció Oficial (HPO) públic i de lloguer, així com incrementar percentatge d’habitatge protegit en les noves promocions de construcció del municipi.

Incloure Sitges en l’Índex de Referència de Preus de Lloguer.

Dur a terme controls, inspeccions i sancions per aquells habitatges d’ús turístic sense llicència.

Urbanisme :

Vetllar pel compliment de les càrregues urbanístiques dels actuals i futurs desenvolupaments urbanístics.

Encarregar un informe que analitzi la situació urbanística actual de la vila.

Treballar per un urbanisme integrador, accessible i en clau de gènere i impulsar una detecció participativa de perills i zones insegures per a revertir la situació existent.

Serveis Urbans i Mobilitat :

Revisar, ampliar i implementar el Pla de Mobilitat.

Desplegar i vetllar pel compliment del nou contracte de neteja.

Treballar per a la pacificació de les zones de La Fragata i el casc antic, tot buscant solucions consensuades amb el veïnat.

Fomentar l’ús de vehicles elèctrics i no motoritzats.

Treballar per unificar la zona tarifària 2 a totes les estacions de trens del terme municipal així com a les línies de bus que connecten amb Barcelona.

Promoure i exigir el compliment de mesures enfocades a la gratuïtat del peatge de la C32.

Medi Ambient i Sostenibilitat :

Crear de la Regidoria de Medi Ambient, que inclourà l’actual departament de medi ambient a més de la protecció de l’entorn natural i de la biodiversitat en general. També s’hi afegirà la gestió de residus un cop entri en vigor el nou contracte de neteja.

Treballar per la sensibilització i l’educació ambiental i generar polítiques de reducció de residus.

Redactar i desplegar un programa d’implementació per a la sostenibilitat i eficiència energètica del equipaments municipals, així com instar els privats a seguir aquest model.

Vetllar per la compatibilitat entre l’activitat econòmica i la preservació de l’ecosistema litoral.

Salut Pública :

Treballar per a l’obertura del CAP 24h (que comporta la corresponent obertura de les farmàcies) i dotar-lo de més recursos per a l’efectiva prestació del servei.

Fer una campanya de conscienciació de bons usos del CAP.

Treballar per establir nous espais de socialització animal i desplegar un nou paquet de mesures animalistes.

Esports :

Seguir treballant per posar les instal·lacions esportives de la vila al dia i complementar-les amb la construcció de nous equipaments esportius.

Generar nous equipaments esportius a l’aire lliure.

Potenciar Sitges com una vila d’esport nàutic.

Fomentar l’accés a l’esport per a tota la ciutadania com una activitat per a tota la vida.

Educació :

Reclamar a la Generalitat el retorn del deute de les llars d’infants.

Estudiar la municipalització de les llars d’infants municipals de manera coordinada amb les persones treballadores.

Trobar una ubicació definitiva a l’Escola de Música i trobar una situació transitòria fins a la construcció del nou edifici.

Facilitar l’accés a l’educació per a tota la ciutadania i per a tota la vida.

Joventut :

Potenciar el consell de joves com un espai decisori i de referència del jovent i potenciar l’Espai Jove com un centre de referència per al jovent local.

Explorar totes les mesures per garantir l’accés dels i les joves al primer habitatge (cooperativisme, residències de joves o espais compartits entre jovent i gent gran).

Treballar per generar un espai d’oci alternatiu autogestionat per joves.

Serveis Socials :

Generar un nou paquet de polítiques contra l’exclusió social.

Treballar de forma transversal i dotar d’una òptica feminista totes les polítiques públiques municipals i vetllar per a què no generin discriminacions cap al col·lectiu LGTBIQ+.

Generar un espai d’acollida d’emergència per a persones en situació de vulnerabilitat.

Treballar amb el col·lectiu de manters per trobar la manera de regular la seva situació i la seva activitat.

Tractar la venda ambulant no regularitzada com un fenomen que requereix del treball amb tots els agents implicats.

Participació:

Desplegar el Pla de Barris i dotar les Assemblees de Barri de poder decisori sobre partides pressupostàries destinades al manteniment de la via pública, als serveis, a l’accessibilitat, als equipaments, etc., entenent les especificitats del poble de Garraf i el nucli de Les Botigues.

Estudiar la creació de la figura del o la Representant de Barri com aquella persona propera a la ciutadania, de referència per als veïns i veïnes, que canalitzi les demandes del carrer a la institució.

Explorar i aprofundir en tots els mecanismes i espais de participació de l’Ajuntament: audiències públiques, consultes ciutadanes, consells, etc.

Festes i Tradicions:

Estudiar la composició i el funcionament de les comissions.

Habilitar un espai per a les colles i entitats relacionades amb les tradicions sitgetanes.

Cultura:

Donar suport i treballar amb totes les entitats culturals de la vila.

Estudiar la gratuïtat dels museus locals per a la ciutadania i fomentar una programació estable de diferents disciplines culturals de manera gratuita.

Fer un estudi del mapa d’espais culturals amb els quals compta la vila (tant públics com privats) i fer una anàlisi dels seus equipaments.

Habilitar espais de per al talent local de forma regulada.

Coordinar els esdeveniments que es produeixen a la vila i integrar-los en una agenda d’activitats culturals sostenible.

Incentivar espais de convivència i intercanvi intercultural entre la ciutadania de Sitges, entenent la diversitat cultural de la vila.

Impulsar polítiques de Memòria Democràtica i de recuperació de la memòria de col·lectius invisibilitzats.

Turisme:

Seguir avançant en les polítiques per la sostenibilitat del turisme.

Ampliar la representativitat del consell municipal de turisme a tots els agents implicats (ciutadania, sindicats, etc.).

Buscar alternatives al model turístic de sol i platja per a garantir la sostenibilitat de l’activitat turística durant tot l’any (turisme esportiu, cultural, familiar i de patrimoni natural).

Promoció econòmica:

Atraure noves iniciatives econòmiques a la vila, tals com les indústries relacionades amb les noves tecnologies, les culturals o aquelles que fomenten el turisme esportiu.

Equipar la vila per a donar espais i serveis a aquestes noves indústries.

Dotar la vila d’una oferta educativa de formació professional relacionada amb les noves iniciatives econòmiques anteriorment esmentades.

Promocionar el producte local i de proximitat, així com els comerços d’especial protecció.

Crear l’Observatori de la Qualitat de l’Ocupació al municipi i treballar per a potenciar la contractació estable i les feines dignes.

Nova Ciutadania:

Dotar l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania (OAC) de personal capacitat per a realitzar l’atenció en diferents idiomes amb l’objectiu de facilitar els tràmits i processos administratius al conjunt de la ciutadania.

Adoptar, des del consistori, un rol proactiu en la facilitació del procés d’empadronament, d’aprenentatge de llengües i d’accés i interpretació de la informació pública.

Comunicació:

Comunicar amb transparència i sense distinció la tasca de tots els departaments municipals i les accions realitzades per l’administració.

Aprofundir i cercar els mecanismes adients (digitals i analògics) per a què la informació de caràcter públic arribi a tots els ciutadans i ciutadanes.

Recursos Humans:

Realitzar un estudi de càrregues de treball dels treballadors i treballadores municipals.

Posar en valor la tasca dels treballadors i treballadores municipals.

Treballar en la creació d’un cos de protecció civil.

En cas que el procés d’organització requereixi la contractació de personal eventual, fer una convocatòria pública de mèrits i de forma transparent.

Gestió econòmica:

Estudiar la implementació d’un sistema de tarificació social (progressivitat) en qualsevol contribució ciutadana a serveis públics municipals.

Estudiar la municipalització d’altres serveis (com l’aigua, la gestió residus, etc.).

2.- Àmbit de responsabilitats

Els sotasignats d’aquest pacte, en representació dels grups municipals d’ERC Sitges, Sitges GI i Guanyem Sitges, es comprometen a compartir les responsabilitats derivades de tota acció que aquest nou govern, fruit de l’aplicació del present acord, es decideixi a impulsar.

De comú acord, s’estableix un organigrama que té per objectiu dotar la vila d’un govern municipal estable i eficient per a impulsar les polítiques públiques que Sitges necessita i per a millorar els serveis a la ciutadania.

S’adjunta, com a Annex 1 , l’organigrama, on hi consta la distribució de les àrees de responsabilitat i l’àmbit que abarquen, així com les persones responsables de cadascuna.

Tots els regidors electes de les formacions signants del pacte donaran el seu vot a Aurora Carbonell, de la formació política Esquerra Republicana de Catalunya, en la sessió de constitució del nou Ple Municipal del dia 15 de juny de 2019.

La Junta de Govern Local estarà integrada per 8 membres: l’alcaldessa, i set membres distribuïts de la manera següent: 3 membres d’ERC, 2 membres de Sitges GI i 2 membres de Guanyem Sitges.

Les tinències d’alcaldia seran atorgades de la següent manera:

1r tinent d’alcaldessa David Martínez Lluís (Sitges GI)

2a tinent d’alcaldessa Júlia Vigó Pascual (Guanyem Sitges)

3a tinent d’alcaldessa Carme Almirall Vinyola (ERC)

4t tinent d’alcaldessa Jaume Monasterio Sella (ERC)

5è tinent d’alcaldessa Xavier Salmerón Carbonell (Guanyem Sitges)

6è tinent d’alcaldessa Guillem Escolà Hueso (Sitges GI)

7è tinent d’alcaldessa Eduard Terrado Pablo (ERC)

Els acords de govern es prendran per unanimitat. Pel que fa a qüestions que no afectin estrictament la vida municipal hi haurà llibertat de vot.

3.- Dotació econòmica de les àrees de responsabilitat

Pel que fa la dotació pressupostària de cada àrea, aquesta es farà tenint en compte les prioritats establertes en el Pla d’Actuació. Per a la confecció dels pressupostos anuals de la corporació es farà una reunió específica entre les persones representants de les tres formacions per tal d’establir uns criteris generals.

4.- Seguiment del pacte

Per tal de mantenir l’esperit d’aquest pacte i el seu compliment, així com per cercar l’acord i el consens en la solució de conflictes i/o nous projectes que en el futur es puguin plantejar, es constituirà una Comissió de Seguiment formada per persones representants de totes les forces polítiques sotasignats.

La presidència d’aquesta Comissió recaurà en l’alcaldessa i la convocarà periòdicament per iniciativa pròpia i/o petició de qualsevol de les forces polítiques part de l’acord.

Aquesta comissió valorarà també el grau de compliment del Pacte de Govern.

5.- Vigència del pacte

La vigència d’aquest Pacte de Govern s’estableix per a tot el mandat municipal, i es considerarà sense efecte en el moment en què algun dels tres grups municipals que el conformen decideixi apartar-se’n. Serà condició prèvia per a desvincular-se del pacte la convocatòria d’una reunió de la Comissió de Seguiment per tal d’analitzar la situació. Així mateix, el present pacte podrà ser modificat per un nou acord entre les parts representades si les circumstàncies així ho aconsellessin.

En prova de conformitat i en representació dels respectius regidors i regidores electes, signen les persones que encapçalen el document.

Aurora Carbonell i Abella (Esquerra Republicana de Catalunya a Sitges)
David Martínez Lluís (Sitges Grup Indepenedent)
Xavier Salmeron i Carbonell (Guanyem Sitges)