PSC Sitges impulsa la implantació d’un model d’economia circular

0
476

PSC Sitges impulsa la implantació d’un model d’economia circular

En el ple de desembre, el Grup Municipal Socialista hem presentat una proposta d’acord per la implantació d’un model d’economia circular sostenible a la Vila,

exposant les mancances que l’actual model lineal presenta i com afecta negativament això a Sitges.

Aquesta proposta compta amb un total de 16 acords que van des de la reutilització de l’aigua regenerada fins a la creació d’una Oficina Verda

passant per eliminar l’ús d’estris de plàstic o incentivar l’ús d’energia verda, entre d’altres.

Ja anem tard, som els polítics els que hem de posar tots els nostres esforços en mitigar i revertir aquesta situació d’emergència,

des de primera fila i per compromís amb tota la ciutadania de Sitges.

Volem agrair la tasca de companyes i companys per elaborar aquesta proposta,

l’aportació dels diferents grups per millorar-la i el suport rebut per a poder aprovar-la per unanimitat.

Esperem que serveixi perquè el govern municipal prengui més consciència encara sobre la gravetat i la importància de la situació i posi fil a l’agulla.

Grup Municipal Socialista.

Proposta d’acord del Grup Municipal Socialista de Sitges per la implantació d’un model econòmic circular

L’article 66 de la llei municipal i de règim local de Catalunya indica que els municipis tenen competències en diferents àmbits, entre ells el de la sostenibilitat ambiental.

L’Estatut d’Autonomia de Catalunya diu que les polítiques mediambientals han d’estar dirigides especialment a la reducció de les diferents formes de contaminació,

la fixació d’estàndards i de nivells mínims de protecció, l’articulació de mesures correctores de l’impacte ambiental,

la utilització racional dels recursos naturals,

la prevenció i control de l’erosió i de les activitats que alteren el règim atmosfèric i climàtic i el respecte als principis de preservació del medi,

conservació dels recursos naturals, responsabilitat, fiscalitat ecològica i reciclatge i reutilització dels béns i productes.

A més, els poders públics han de vetllar per la protecció del medi ambient

per mitjà de l’adopció de polítiques públiques basades en el desenvolupament sostenible i la solidaritat col·lectiva i inter-generacional,

han de fer efectives les condicions per a la preservació de la natura i la biodiversitat,

han de promoure la integració d’objectius ambientals, s’ha de vetllar per la protecció del litoral

i han de facilitar als ciutadans la informació ambiental i fomentar l’educació en els valors de la preservació i de la millora del medi ambient com a patrimoni comú de tots.

Són molts els estudis científics que certifiquen que ens trobem totalment immersos

en una crisi climàtica amb greus conseqüències per a tots nosaltres;

l’últim d’ells publicat aquest mateix 29 de novembre a la prestigiosa revista Nature Communications

posant de manifest que la pujada del nivell del mar calculada, si seguim en la tendència actual,

ha estat infravalorada i que aquesta pujada serà 3 cops superior a lo que es pensava, posant en perill gran part de les ciutats costaneres del planeta.

L’actual model econòmic està basat en l’economia lineal i s’ha d’aplicar un model d’economia circular

que està enfocat en l’extracció de recursos, la producció de béns i serveis, i una vegada finalitzada la seva utilització, l’eliminació d’aquests residus.

Per Sitges, i per tots, hem de canviar aquest model a una economia circular, reparadora i regenerativa,

i on es pretén que els seus productes, components i recursos en general mantinguin la seva utilitat i valor en tot moment.

Consisteix en un cicle continu de desenvolupament positiu que conserva i millora el capital natural,

optimitza l’ús dels recursos i minimitza els riscos del sistema al gestionar una quantitat finita d’existències i uns fluxos renovables.

En el ple municipal del mes juliol es va aprovar per unanimitat,

com no es podria entendre d’una altra manera, el reconeixement de l’estat d’emergència climàtica,

tal i com han fet ja molts altres ajuntaments.

Aquest manifest va associat a una sèrie de compromisos, compromisos que vàrem acceptar tots per unanimitat,

això no es pot quedar en un simple gest inefectiu, un altre de molts.

Som els polítics els que hem de posar tots els nostres esforços en mitigar i revertir aquesta situació d’emergència,

des de primera fila, no només perquè així ho diu l’estatut, sinó ja per responsabilitat i compromís amb els vilatans de Sitges.

Es un fet que l’aigua de qualitat és imprescindible per a la nostra societat, però aquest bé és cada cop més escàs;

el consum no fa més que augmentar i les variacions en el règim climàtic actual fan que les sequeres siguin cada cop més freqüents.

D’igual manera no és gens sostenible ni comprensible que l’aigua regenerada

que surt de la depuradora vagi a parar directament al mar, la regenerem per a llençar-la

quan es podria reutilitzar i realitzar aportacions a la sempre (i lamentablement) oblidada Riera de Ribes, la qual està patint un imparable retrocés a causa de la manca de pluges.

L’energia és un altre dels punts clau,

cal reduir el seu consum i canviar el model actual basat en els combustibles fòssils per un model d’emissions 0 prioritzant les energies verdes.

Cal que es promoguin mesures per incentivar la millora de l’eficiència energètica dels edificis,

tant per a la instal·lació de sistemes de producció d’energia verda comunitaris com per a millorar l’aïllament tèrmic dels edificis (parets, finestres i portes).

Tots els vehicles i edificis públics haurien de funcionar amb energia 100% renovable

i l’enllumenat públic hauria de ser tot de baix consum.

Seguint el model d’altres ajuntaments també és viable la creació d’una cooperativa energètica local, la qual implica una millora en la competitivitat dels preus de la energia,

la seguretat de que aquesta energia ha generat el mínim dany ecològic possible i reinvertir part dels beneficis en millorar la gestió ambiental del municipi.

Pel que fa a la gestió dels residus a Sitges primer cal mencionar que la recollida selectiva mitjana bruta a Catalunya,

la que podem reciclar, es del 41.8% mentre que a Sitges tan sols es recull de forma selectiva el 29.8%,

i que la fracció resta mitjana a Catalunya, la que va a abocadors o pitjor encara, a incineradores, es del 58,4% mentre que a Sitges arriba al 70,2%.

És evident que tenim un problema que cal arreglar.

L’ajuntament té la responsabilitat de posar a disposició dels habitants totes les eines per canviar aquesta tendència;

Cal iniciar la implantació de mesures tecnològiques més pioneres com la instal·lació de sensors de capacitat als contenidors

per a millorar l’eficiència del sistema de recollida de residus i ser capaços d’anticipar-nos als problemes que pugui ocasionar un contenidor ple o evitar perdre temps i recursos anant a buidar un contenidor que estigui buit.

Cal buscar solucions a la generació de residus orgànics del sector de la restauració.

Ara és tard, però millor avui que demà.

L’ajuntament de Sitges està obligat a liderar aquesta transició tant necessària.

No ens podem quedar en l’aprovació de la declaració d’emergència climàtica i desprès no prendre cap tipus de mesura esperant que ho facin altres o culpant a tercers.

Avui més que mai cal mantenir viu el lema “Pensa globalment, actua localment” i donar-li el sentit que es mereix.

És per això que proposem els següents acords per un model d’economia circular:

1.- Valorar la millor opció per tal que el consum d’energia es faci a través de cooperatives d’energia verda.

2.-Acordar un conveni amb l’Agència Catalana de l’Aigua per tal de poder reutilitzar l’aigua que genera la depuradora mitjançant una concessió administrativa. Amb especial interès per que aquesta contribueixi a la reducció de despesa d’aigua corrent en el reg de jardins.

3.- Iniciar la inspecció i reparació del sistema de clavegueram per evitar pèrdues d’aigua

4.-Incrementar les línies d’ajuts que promoguin l’ús d’energia verda i l’aïllament dels domicilis particulars de la Vila.

5.- Incrementar les mesures de reducció del consum energètic dels serveis municipals, reducció de la producció de residus i promoció del reciclatge del 100% dels que es generés des dels serveis públics

6.- Establir més projectes de col·laboració amb el sector privat per eliminar totalment, per començar, la utilització d’estris de plàstic d’un sol ús i promoure el de bosses reutilitzables.

7.-Posar en marxa una Oficina Verda, un servei d’assessorament per a la reconversió a l’economia circular, tant als domicilis particulars com al sector industrial i serveis.Aquesta oficina també ha de desenvolupar campanyes informatives i de sensibilització en tots els àmbits. També haurà de desenvolupar accions concretes, convenis a comerços per l’eliminació de l’ús de plàstics, per exemple.

8.-Establir una reducció de les taxes sobre les llicències de construcció als edificis realitzats amb materials reciclats, o sigui bonificar en funció del percentatge dels materials constructius que provinguin del reciclatge. També caldria bonificar els edificis construïts segons estàndards Passivhaus.

9.-Definir i implantar un pla de conscienciació i educació a la ciutadania per promoure conductes en el consum i l’ús de serveis sostenibles.

10.-Evitar la utilització de gots, plats, coberts, palletes de plàstic, emprendre mesures per tal de que no es llencin burilles a les platges i buscar una solució a la recollida d’aquestes.

11.- Emprendre accions per evitar que es llencin plàstics al terra i que aquests es gestionen de forma correcta amb la finalitat que aquests no arribin al mar i fomentar la regeneració del nostre medi marí.

12.-Buscar una regeneració de les platges mitjançant processos naturals, evitant el drenatge de sorra de qualsevol altre indret submarí.

13.-Adequar un local on els ciutadans puguin reparar els seus electrodomèstics, bicicletes, etc.

14.-Promoure la creació d’una botiga dels recursos sobrants de ciutadans i empreses, un espai on es pugui intercanviar i reutilitzar materials dels ciutadans i les empreses, (per algú quelcom pot ser un residu però per altres pot ser de molta utilitat).

15.-Garantir que els pressupostos municipals disposin de recursos econòmics suficients per tal de poder aplicar els punts acordats a la present proposta d’acord.

16.-Traslladar aquests acords a la Mancomunitat Pendès-Garraf, l’Agència Catalana de l’Aigua, la Generalitat de Catalunya, al Govern espanyol, i a la Unió Europea, per tal de fer palesa la voluntat del poble de Sitges de demanar legislació que promogui un canvi sistèmic cap a un model d’economia circular.