Recomanacions davant el retorn esglaonat a l’entorn laboral i l’us de tests microbiològics

0
304

Recomanacions davant el retorn esglaonat a l’entorn laboral i l’us de tests microbiològics

Retorn laboral i l’us de tests microbiològics La pandèmia de la COVID-19 ha provocat una crisi sanitària sense precedents a la història recent

i la resposta de les autoritats de salut per fer front a la seva gran
capacitat infecciosa, ha estat, majoritàriament, optar pel confinament,

la qual cosa ha comportat reduir de manera molt substantiva l’activitat econòmica, amb el consegüents impactes directes socials i econòmics

i amb uns efectes estructurals molt negatius sobre el món del treball i els grups socials més vulnerables.

El retorn a l’activitat laboral que permeti la recuperació social i econòmica,

en un context en el qual encara no es pot comptar, a curt termini, amb una immunització global o una vacuna totalment efectiva,

s’ha de garantir amb la màxima seguretat sanitària i adoptant les mesures preventives i organitzatives necessàries per prevenir el risc de contagi del coronavirus als centres de treball.

Així doncs, en el moment actual, el més important per al control de l’epidèmia del coronavirus,

és el compliment estricte de les mesures de protecció, tant individuals com col·lectives i el reconeixement dels casos i l’aïllament dels contactes de forma precoç.

Donat el poc coneixement que es té del virus, molts sistemes de detecció de la malaltia encara no són del tot fiables

quan s’utilitzen en persones sense símptomes o sanes i podrien conduir a prendre decisions amb escàs fonament clínic i de salut pública.

La PCR (Reacció en cadena de la polimerasa)

és un procés que permet la detecció de material genètic del virus SARS-CoV-2 des de l’inici de la infecció.

És la prova més rigorosa pel diagnòstic d’infecció causada per aquest virus i requereix una mostra obtinguda per un professional sanitari i transport refrigerat fins a laboratori especialitzat.

El test ràpid serològic

és una prova que permet la detecció d’anticossos contra el virus SARS-CoV-2 en la sang i n’existeixen de diversos en el mercat.

Els tests han de passar per un procés de validació previ per poder garantir la fiabilitat dels resultats, però,

tot i així, aquesta prova té una sensibilitat variable per detectar casos positius i un escàs valor en el diagnòstic, però que augmenta a partir dels 7 dies d’inici dels símptomes.

El Test d’ELISA (enzimoimmunoassaig sobre fase sòlida)

és un test amb requeriments i equipaments específics. Tenen millor sensibilitat que els tests ràpids, tot i que entre la població amb malaltia lleu, també és menor.

En conseqüència, el Departament de Salut, Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i CCOO, UGT, Foment i Pimec, en el marc del Consell de Relacions Laborals,

manifesten que, en aquest retorn esglaonat a l’entorn laboral:

Cal tenir en compte les Recomanacions per a empreses i persones
treballadores sobre actuacions vinculades a les situacions que es puguin produir per l’efecte del coronavirus SARS-CoV-2 ,

que es revisen i actualitzen en funció de l’evolució de la situació, prioritzant, en la mesura que sigui possible, el teletreball

i adoptant, en la resta de casos, totes les mesures preventives que es recomanen.

és necessari concentrar-se en detectar els possibles casos, i els seus contactes,

i aïllar-los per no fer del món laboral un entorn més de transmissió, sempre de conformitat amb la informació elaborada pel Departament de Salut per al retorn a l’activitat empresarial i laboral:

o Ús de tests microbiològics per la reincorporació laboral de
professionals

o Resolució SLT/936/2020, de 4 de maig, per la qual s’ordena el
procediment per a la realització de proves diagnòstiques destinades a
la detecció de la COVID-19

mitjançant laboratoris clínics i tot tipus de centres o serveis privats posats a disposició del sistema públic de salut de Catalunya.

En primer lloc, pel què fa l’ús de tests per al retorn a l’entorn laboral, cal indicar que la prova diagnòstica en cap cas

pot substituir les mesures preventives recollides al document de recomanacions, entre les quals, la distància de seguretat i higièniques.

Segonament, remarcar que qualsevol entitat, institució, empresa o organització de naturalesa pública o privada, aliena a la Generalitat de Catalunya i al seu sector públic,

que plantegi la realització o compra de proves diagnòstiques haurà de demanar autorització prèvia a la Direcció General d’Ordenació i Regulació Sanitària

i disposar de la prescripció de la prova per part dels serveis de prevenció de riscos laborals o d’una altra modalitat de prevenció,

tenint en compte els criteris i les indicacions recollides en els protocols d’actuació del Departament de Salut i la resta de requisits que s’indiquen a la Resolució SLT/936/2020, de 4 de maig, referenciada.

Al següent enllaç es troba la informació

corresponent als nous tràmits per a la realització de tests de coronavirus mitjançant laboratoris clínics i centres o serveis privats:

https://salutweb.gencat.cat/ca/detalls/Noticies/Nous-tramits-per-a-la-realitzaciode-tests-de-coronavirus-mitjancant-laboratoris-clinics-i-centres-o-serveis-privats

Respecte al procediment, remarcar que a la informació genèrica consta el termini màxim que estableix la normativa corresponent. No obstant, el compromís del Departament de Salut és resoldre les sol·licituds, sempre que aquestes siguin correctes en temps i forma, en un termini de 4 dies laborables.

Retorn laboral i l’us de tests microbiològics

SERVEIS DE PREVENCIÓ I VALORACIÓ DE LES SITUACIONS VINCULADES AL CORONAVIRUS.

SUPÒSITS EN QUÈ ES POT PLANTEJAR L’ÚS DE TESTS MICROBIOLÒGICS:

1.-Persones que es reincorporen al lloc de treball

Es tracta de les persones treballadores que han estat al domicili amb motiu de les indicacions de les autoritats sanitàries durant la fase de confinament.

En el moment que es faci indicació de reincorporació al lloc de treball, si no tenen ni han tingut símptomes compatibles amb malaltia Covid-19

o no han tingut contacte de risc, s’incorporaran al lloc de treball d’acord amb les indicacions d’higiene i distància de seguretat

i tota la resta de recomanacions de mesures preventives i organitzatives
recomanades pel Consell de Relacions Laborals.

No hi ha obligació de realitzar test microbiològic en aquesta circumstància.

En l’àmbit laboral i comunitari es mantindran sempre les estrictes normes de protecció, d’higiene i distància de seguretat recomanades que són essencials per disminuir el risc d’emmalaltir i/o de ser vector de transmissió.

2.- Persones treballadores que presenten símptomes compatibles amb Covid-19

Aquelles persones treballadores que presentin símptomes compatibles amb la infecció pel coronavirus SARS-CoV-2 (febre, dificultat per respirar o tos,

i altres símptomes atípics com la odinofàgia -dolor al menjar-, anòsmia -falta d’olfacte-, agèusia -falta gust-, dolors musculars, diarrees, dolor toràcic o cefalees, o els que determinin les autoritats sanitàries)

poden fer el test que es troba a

https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/stop-covid19-cat/

o utilitzar l’aplicació del Departament de Salut per mòbils STOP COVID19 CAT i seguir les recomanacions de les autoritats sanitàries.

Per consultes generals s’ha de trucar al 012;

i per urgències per coronavirus i sanitàries s’ha de trucar al 061.

Només en cas d’emergències s’ha de trucar al 112.

Cal informar a les persones treballadores que, en cas de símptomes compatibles amb el coronavirus es quedin a casa,

segueixin les recomanacions de les autoritats sanitàries, així com aquells tràmits que siguin preceptius en cada moment, amb comunicació al sistema sanitari com a la seva empresa,

en aquesta situació excepcional d’alarma sanitària.

A les persones treballadores amb símptomes compatibles amb Covid-19, se’ls podrà fer el diagnòstic clínic i testatge microbiològic amb PCR,

segons el perfil de gravetat i risc, sempre per part d’una entitat autoritzada per l’autoritat sanitària.

La presència de símptomes, encara que siguin lleus, serà sempre una indicació per a aïllament a domicili, mantenint les normes d’higiene i protecció de convivents.

En tot cas l’aïllament de la persona o contactes propers haurà de ser valorat i validat pel servei públic de salut.

En cas de mostrar signes de gravetat, caldrà considerar l’ingrés
hospitalari.

En l’àmbit laboral, les persones actives laboralment que siguin casos confirmats i no requereixin ingrés hospitalari seran tractats de la mateixa forma que la població general quant a l’aïllament.

Per a la reincorporació al seu lloc de treball serà necessària, a més de la resolució dels símptomes almenys 3 dies abans del final de l’aïllament, la realització d’una PCR.

En cas que sigui negativa, el professional es reincorporarà a la feina i farà servir una mascareta quirúrgica fins que es compleixin 14
dies des de la data d’inici de símptomes.

En cas que la PCR continuï essent positiva no podrà reincorporar-se al seu lloc de treball i se li donarà una nova cita per repetir la PCR.

3.- Persones treballadores a qui s’ha indicat aïllament per contacte de risc

En cas de confirmar-se contacte estret per exposició a un cas mentre presentava símptomes sense protecció,

s’indicarà per part del servei públic de salut aïllament domiciliari amb normes d’autovigilància, higiene i de protecció de convivents.

A partir dels 7 dies, si no han aparegut símptomes es pot practicar una PCR que, de ser negativa, permetrà que la persona es reincorpori al lloc de treball complint amb les indicacions d’higiene i distància de seguretat recomanades.

En cas de no realitzar-se PCR, la persona romandrà a domicili fins a 14 dies, podent-se reincorporar sense test PCR si no ha desenvolupat símptomes, complint amb les indicacions d’higiene i distància de seguretat recomanades.

D’acord amb la Guia d’actuació i col·laboració dels serveis de prevenció de riscos laborals (SPRL) del Departament de Salut per fer front a la pandèmia de COVID-19

els serveis sanitaris del SPRL són els que desenvoluparan l’estudi de contactes, per la qual cosa hauran d’informar a les persones treballadores

i a les empreses clients el procediment que estableixin, dels casos confirmats, probables o possibles dels quals siguin coneixedors, per poder fer l’estudi.

4.- Persones treballadores que presten serveis en entorns d’assistència medicosanitària, sociosanitària, residencial i penitenciària.

Les persones que presten serveis d’atenció en entorns d’assistència medicosanitària, sociosanitària i residencial (com ara serveis residencials assistits de gent gran, discapacitat i salut mental),

i penitenciària, tenen un risc superior al de la població general i atenen persones molt vulnerables a la COVID-19.

S’inclouen en aquest punt les persones que presten serveis en entorns d’assistència medicosanitària, sociosanitària, residencial i penitenciària

que inclou tota activitat que implica que la persona hagi de dur a terme una intervenció directa o indirecta a persones pacients o usuàries

i que ha estat diagnosticat d’infecció per coronavirus SARS-CoV-2 o que és sospitós de ser-ho i,

en aquest sentit, inclou tant el personal sanitari com el personal no sanitari (d’atenció, personal de neteja, manteniment, etc.


Es garanteix, per part del Departament de Salut, per a aquestes persones la realització del test per al diagnòstic de COVID-19 quan sigui necessari.

Retorn laboral i l’us de tests microbiològics

Informacio complementària sobre tests. Infografies i preguntes i respostes:

Directrius Salut reincorporació treball

Les proves de detecció de la COVID-19

Preguntes i respostes sobre les proves de detecció de la COVID-19


El contingut d’aquestes indicacions s’inclou, igualment, a l’actualització de les

Recomanacions per a empreses i persones treballadores sobre actuacions
vinculades a les situacions que es puguin produir per l’efecte del coronavirus SARS-CoV-2.