Sitges Comuns verds proposa la creació d’una comissió especial d’investigació sobre el projecte de millora i condicionament de l’aparcament al voltant dels pavellons de Pins Vens

0
628

Sitges Comuns verds proposa la creació d’una comissió especial d’investigació sobre el projecte de millora i condicionament de l’aparcament al voltant dels pavellons de Pins Vens

Proposta d’acord per a la creació d’una comissió especial d’investigació sobre el projecte de millora i condicionament de l’aparcament al voltant dels pavellons de Pins Vens

El passat mes d’octubre hem conegut que la Fiscalia de Medi Ambient de Barcelona ha denunciat l’Ajuntament de Sitges

per un possible delicte mediambiental en el procés de les obres de millora i condicionament de l’aparcament al voltant dels pavellons de Pins Vens.

El passat 23 de juny l’Ajuntament de Sitges va iniciar un procés d’incoació de revisió d’ofici del mateix projecte,

aprovat en data 11 de desembre del 2017 i de l’acta de comprovació del replanteig de les obres corresponents a l’adequació i millora de l’entorn del Pavelló Pins Vens de 15 d’octubre del 2018

i, finalment, ha incoat procediment per a declarar NUL de ple dret l’acord de la Junta de Govern Local

on s’aprovava definitivament el projecte així com l’acta de replanteig de les obres corresponents, amb l’ordre explícita de paralitzar de manera immediata les obres.

Atès el debat suscitat a la vila sobre la investigació a l’Ajuntament,

cal recordar que la transparència, la comunicació, la rendició de comptes i la responsabilitat social corporativa a l’Ajuntament de Sitges

són aspectes clau en l’assoliment dels objectius d’una administració pública al servei de la ciutadania

En aquest sentit hem de recordar que l’Ajuntament de Sitges, per assolir el bon govern i la bona administració,

ens hem dotat d’instruments que han de construir una infraestructura ètica i un marc d’integritat institucional.

Aquests instruments són el Codi de Bon govern, que estableix un conjunt de valors i principis de bona governança

com la transparència en la gestió, la responsabilitat, el sentit del deure i la professionalitat, la integritat o l’exemplaritat i alhora estableix els principis ètics que han de guiar l’actuació dels electes de l’Ajuntament de Sitges.

Uns codis que justifiquen una actuació institucional contundent i amb coherència i que, per tant, obliga la nostra corporació a una rendició de comptes honesta i transparent.

Creiem, alhora, que la creació d’una comissió especial informativa d’estudi i anàlisi i investigació pot complir una excel·lent funció de control i fiscalització dels governs i de transparència institucional,

però també pot permetre dinamitzar l’acció institucional i amb això el reforçament de la democràcia.

De fet a l’ordenament no hi ha cap interferència constitucional, estatutària, ni reglamentària que impedeixi

que es realitzin sobre un mateix objecte i de manera simultània investigacions municipals, supralocals i judicials.

En aquest sentit i davant la investigació oberta en el jutjat número 2 Vilanova i la Geltrú,

considerem imperatiu que l’Ajuntament de Sitges, investigui, analitzi, conegui la veritat dels fets

i prengui les mesures oportunes per enfortir la institució, recuperar la credibilitat i restituir la confiança política,

i en conseqüència estudiï aquelles conductes irregulars, si n’hi ha, tant de les persones físiques com jurídiques.

En virtut d’aquestes consideracions ens permeten proposar els següents acords:

Crear una Comissió Especial Informativa d’estudi i anàlisi d’acord amb allò que estableix l’article 20.1 c) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,

Reguladora de les Bases del Règim Local i l’article 124 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre,

pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals,

en el termini d’un mes, en relació amb la incoació de procediment per a declarar nul de ple dret l’acord de la Junta de Govern Local

on s’aprovava el Projecte de Millora i condicionament de l’aparcament de Pins vens així com en relació a la denúncia oberta per la Fiscalia de Medi Ambient contra l’Ajuntament de Sitges.

L’objectiu de la mateixa creiem que hauria de ser l’adopció de mesures dirigides a evitar en el futur

fets com els descrits i a garantir un major control de les actuacions.

Alhora proposem:

a) Que la creació de la comissió especial informativa s’ha d’adoptar mitjançant acord plenari a la propera sessió del mes de desembre del 2019

b) Que la presidència de la comissió es proposi a un regidor o regidora que no formi part del govern de la corporació.

c) Que una Junta de Portaveus proposi l’abast, objectius, agenda i programa de treball de la Comissió Especial Informativa que a la seva primera sessió constitutiva aprovi.

d) Que les seves conclusions siguin substanciades en un ple.

Alhora voldríem conèixer quines són les decisions polítiques i/o reajustaments orgànics

que el govern té previst realitzar en relació amb els fets que s’estan investigant.

La finalitat d’aquestes propostes no és altra que contribuir a la màxima transparència institucional, defensar l’honorabilitat de l’Ajuntament de Sitges, recuperar la credibilitat i restituir la confiança en aquesta institució.