S’obre la convocatòria d’ajudes econòmiques a empreses i autònoms

0
277

S’obre la convocatòria d’ajudes econòmiques a empreses i autònoms

Ajudes econòmiques a empreses i autònoms Del 5 al 26 de juny s’obre la convocatòria d’ajuts econòmics extraordinaris de l’Ajuntament de Sitges per fer front a la crisi de la Covid-19  

El termini per presentar les sol·licituds serà del 5 al 26 de juny i servirà per finançar lloguers o hipoteques o subministraments dels locals comercials,

per fomentar la consolidació dels treballadors autònoms i per a la contractació laboral de persones i per a la millora de l’ocupació.

Paral·lelament, el consistori també treballa amb un altre paquet d’ajuts per reactivar l’economia i el comerç de proximitat un cop acabi el confinament. 

A partir d’avui i fins al 26 de juny s’obre la convocatòria per sol·licitar els tres ajuts econòmics extraordinaris

per al lloguer o hipoteca o subministraments dels locals comercials, per fomentar la consolidació dels treballadors autònoms i per a la contractació laboral.

La regidoria de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Sitges impulsa aquestes mesures econòmiques per valor de 325.000 €

amb l’objectiu de contribuir a fer front a la crisi del coronavirus i als efectes de l’estat d’alarma decretat el 14 de març que han paralitzat molts sectors.

Així es pretén concedir en l’àmbit laboral ajudes dirigides a professionals autònoms, empreses i treballadors

per donar suport al teixit econòmic local i també per incentivar el manteniment i la contractació de llocs de treball.

Aquesta iniciativa complementen altres mesures que impulsen el Govern de la Generalitat i l’estat

per contribuir a donar facilitats a un dels sectors més afectats per la crisi del coronavirus.

Per poder obtenir aquests ajuts caldrà presentar la documentació requerida. El tràmit per sol·licitar l’ajut es pot fer a partir d’aquest enllaç: https://seu.sitges.cat/.

Les bases reguladores dels ajuts es poden consultar a:

https://www.sitges.cat/serveis/promocio-economica/ajudes-extraordinaries-covid-19.

Ajudes econòmiques a empreses i autònoms

TRES LÍNIES D’AJUTS

AJUTS AL LLOGUER O HIPOTECA I SUBMINISTRAMENTS DEL LOCAL COMERCIAL

Destinats a locals comercials que han hagut de tancar la seva obertura al públic durant l’estat d’alarma.

Els serveis no essencials. Són ajuts per cobrir les despeses de lloguer, hipoteca i subministraments (llum, aigua, gas) i telefonia /internet generades entre el 15 de març al 31 de maig.

L’import de les ajudes seran:

Entre el 30% i el 40% de l’import mensual del lloguer o hipoteca.

Entre el 15% i el 40% de l’import mensual dels subministraments i serveis de telefonia/internet.

Imports màxims en funció de la demanda:

Entre 500 € i 3.000 €

Requisits:

Autònoms i empreses amb seu fiscal a Sitges que realitzin la seva activitat en establiments comercials del municipi detallats a l’annex 1 de la convocatòria.

Han de disposar de tots els permisos relatius a l’exercici de l’activitat.

No haver cessat l’activitat econòmica ni en el moment de la sol·licitud ni de la justificació d’aquest ajut.

Estar al corrent de pagament d’impostos i tributs.

Termini de sol·licitud: del 5 al 26 de juny

Tramitació: A través del portal de tràmits https://carpeta.sitges.cat/General/DetallTrait.aspx?idioma=ca-es&IdTramit=585

Pagament: Es farà en un únic pagament un cop verificada la documentació justificativa.

Bases reguladores: https://www.sitges.cat/serveis/promocio-economica/ajudes-extraordinaries-covid-19

Més informació: serveisempresa@sitges.cat

AJUT PER A AUTÒNOMS

Aquests ajuts estan destintats als autònoms amb més de 12 mesos i un màxim de 60 mesos consecutius d’alta al Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA) a 1 de juliol de 2020

per cobrir els costos de les quotes de Seguretat social d’activitats no essencials durant l’estat d’alarma.

Imports de les ajudes:

Entre 500 € i 2.000 €, en funció del temps d’alta al Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA).          

 Requisits:

Persones treballadores donades d’alta al RETA en el moment de fer la sol·licitud i la justificació de l’ajut.

Cal haver iniciat l’activitat entre 2015 i 2019 (entre 12 mesos a un màxim de 60 mesos a data de l’1 de juliol del 2020, sense tenir en compte el període d’estat d’alarma si va interrompre l’activitat.

No superar els 5 anys consecutius d’alta al RETA

Haver exercit l’activitat durant 12 mesos consecutius abans de l’1 de juliol de 2020 (no es considerarà interrupció el període comprés en l’estat d’alarma motivada pel COVID 19 sempre i quan s’hagi tornat a reprendre aquesta activitat al donar-se per finalitzada aquesta situació excepcional)

Desenvolupar una activitat econòmica a Sitges i tenir tots els permisos exigibles relatius a l’activitat

Estar al corrent de pagament d’impostos i tributs.

Termini de sol·licitud: del 5 al 26 de juny

Tramitació: A través del portal de tràmits https://carpeta.sitges.cat/General/DetallTramit.aspx?idioma=ca-es&IdTramit=559 es poden tramitar les sol·licituds

Pagament: Avançament del 85% un cop verificades les dades de la sol·licitud i un 15% un cop es justifiquin les despeses.

Bases reguladores: https://www.sitges.cat/serveis/promocio-economica/ajudes-extraordinaries-covid-19

Més informació: serveisempresa@sitges.cat

AJUT PER A LA CONTRACTACIÓ LABORAL I LA MILLORA DE L’OCUPACIÓ

Destinats a donar suport econòmic a empreses, autònoms i entitats sense ànim de lucre (socials, culturals, assistencials o esportives) a partir de dues línies de treball: 

1a línia per a contractes preCovid-19 (contractes realitzats des de l’1 de gener del 2020 i que han mantingut els seus treballadors contractats durant la pandèmia i que no han fet cap Expedient de Regulació Temporal d’Ocupació (ERTO).

2a línia per als contractes nous postCovid-19 (que s’iniciïn després de la finalització de l’estat d’alarma o des de la finalització d’un ERTO hagin generat una nova contractació fins al 14 de setembre del 2020

 Imports en funció del tipus de contracte

Contractes indefinits: ajudes fins a un màxim de 3.600 €.

Contractes superiors a 6 mesos: ajudes fins a un màxim de 2.400 €

i Contractes igual o superior a 3 mesos: ajudes fins a un màxim de 1.200 €.

Es poden sol·licitar ajuts per a més d’una contractació però l’import total a percebre no podrà ser superior a 5.500 €.

Requisits

Generals:

Realitzar una activitat declarada NO essencial durant la vigència de l’estat d’alarma.

Tenir la seu fiscal o el centre de treball a Sitges.

Disposar de tots els permisos per exercir l’activitat.

Estar al corrent de les obligacions tributàries.

No haver estar sancionat amb pèrdua de possibilitat d’obtenir subvencions.

Complir amb tots el requisits en matèria de integració de persones amb discapacitat, d’igualtat, de prevenció d’assetjament i de prevenció de riscos laborals.

Queden excloses les contractacions a familiars fins a segon grau i els contractes d’alta direcció.

Queden excloses les empreses de treball temporal.

Requisits específics pels ajuts pel manteniment dels llocs de treball:

No haver aplicat un ERTO.

Contractes a partir de 01/01/2020 vigents a la data de sol·licitud.

Durada del contracte superior a 6 mesos i com a mínim de mitja jornada.

Centre de treball ubicat al municipi.

Requisits específics pels ajusts per noves contractacions:

Contractes realitzats a partir de la finalització de l’estat d’alarma i/o a la finalització de l’Expedient de Regulació Temporal d’Ocupació (ERTO) i fins al 14 de setembre de 2020.

Contractes amb una durada igual o superior a tres mesos i com a mínim de mitja jornada.

Per contractacions als centres de treball ubicats a Sitges.

Termini de sol·licitud

  • 1a línia per a ajuts al manteniment dels llocs de treball (Contractes Vigents)

Des del 5 al 26 de juny.

  • 2a línia per a ajuts a nova contractació (Nous Contractes): fins al 14 de setembre de 2020.

Tramitació: A través del portal de tràmits https://carpeta.sitges.cat/General/DetallTramit.aspx?idioma=ca-es&IdTramit=558

es poden tramitar les sol·licituds

Pagament: avançament del 85 %  i 15 % un cop presentada la justificació

Bases reguladores: https://www.sitges.cat/serveis/promocio-economica/ajudes-extraordinaries-covid-19

Més informació: nivell10@sitges.cat